www.aeroklubpolski.pl
Strona Główna

 
 
Aktualizowano: 31.05.2008 r.
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 

Zasady przyznawania licencji spadochronowych na 2008 r.

 

 

Zobacz też:

 

Wzór wniosku o licencję klubu - załącznik 1

Wzór wniosku o licencję A4 - załącznik 1

 

 

 

Warszawa, dnia 25 maja 2008 r.

DYREKTORZY AEROKLUBÓW REGIONALNYCH

I SZKÓŁ

 

Dział Sportu Aeroklubu Polskiego informuje, że:
jedynymi dokumentami dającymi prawo do wykonywania skoków spadochronowych ( na terenie Polski ) bez nadzoru instruktora spadochronowego są:

  • Świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego;

  • Licencja skoczka spadochronowego zawodowego

 1. Świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego - jest to dokument potwierdzający kwalifikacje skoczka spadochronowego uprawniający do wykonywania skoków spadochronowych bez nadzoru instruktora spadochronowego, wydany przez organ państwowego nadzoru lotniczego.

 1. Licencje skoczka spadochronowego, wydawane przez Aeroklub Polski, są pomocniczym dokumentem ułatwiającym ocenę aktualnego poziomu wyszkolenia skoczka spadochronowego. Na podstawie tych licencji organizatorzy zawodów spadochronowych i "stref zrzutu" mogą kwalifikować skoczków do wykonywania skoków o określonym stopniu trudności.

Wydawanie licencji oparte jest na kryteriach oceny poziomu wyszkolenia skoczków spadochronowych określonych przez Międzynarodową Komisję Spadochronową (IPC), będącą komisją specjalnościową Międzynarodowej Organizacji Lotniczej (FAI).

Aeroklub Polski - działając z upoważnienia i w imieniu FAI - wydaje licencje (certyfikaty), po spełnieniu przez szkolonego wymogów określonych przez FAI zgodnie z odrębnymi zasadami wydawania licencji spadochronowych.

 1. Licencja skoczka spadochronowego na rok 2008 będzie wydawana przez Aeroklub Polski na dotychczas obowiązujących drukach. Skoczkowie, którzy uzyskali licencje według zasad obowiązujących do tego roku mogą tę licencję przedłużyć na kolejny rok.

   Licencja będzie ważna rok kalendarzowy (365 dni) , od daty jej wystawienia.
  Ci skoczkowie, którzy uzyskają warunki na wyższą licencję muszą załączyć protokół z egzaminu na licencję, na drukach załączonych do poniższego pisma.

 2. Koszt wydania licencji na rok 2008 wynosi:

  • Dla członków aeroklubów regionalnych ubiegających się o wydanie lub przedłużenie licencji wszystkich kategorii od A, B, C, D, E, F, G, RW, CRW AFF, Tandem – 40,00 zł.

  • Dla członków stowarzyszenia spadochronowego i skoczków nie zrzeszonych: 50,00 zł.


 3. Wydanie licencji przez Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego nastąpi po:

  • Dokonaniu wpłaty na konto Spadochronowe Aeroklubu Polskiego:
   Deutche Bank, nr konta: 35 19 10 10 48 22 14 99 11 56 63 00 10

  • Przesłaniu, najlepiej Faxem (0 22 826 58 84 lub 0 22 826 02 43) lub listem na adres: Aeroklub Polski – Dział Sportu, Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa:

   • zaświadczenia o spełnieniu wymagań (protokół w załączeniu) na uzyskanie licencji danego typu, podpisane przez instruktora spadochronowego;

   • kserokopii dowodu wpłaty;

   • na przedłużenie licencji wystarczy przedłożyć druk wydanej licencji na rok 2007;

   • obowiązkowego poświadczenia kierownika jednostki, w której przeprowadzono szkolenie;

   • kserokopii świadectwa kwalifikacji

  • Licencje nie będą wykonywane jeśli nie będzie załączony dowód wpłaty.

   

  W załączeniu przypominam aktualnie obowiązujące zasady przyznawania licencji skoczka spadochronowego.

DYREKTOR SPORTOWY 

 AEROKLUBU POLSKIEGO

 Lidia KOSK            

 UWAGA: Licencje nie będą wykonywane jeśli nie będzie załączony dowód wpłaty.

\

 

Poniżej podane są aktualnie obowiązujące zasady przyznawania licencji skoczka spadochronowego.

 

Licencja kategorii "A" - spadochroniarz

25 skoków na opóźnienie

5 minut (300 sekund) swobodnego spadania

5 skoków na akrobację zespołową lub 5 skoków na dowolne ewolucje podczas swobodnego spadania pod nadzorem instruktora; umiejętność kontrolowania położenia ciała we wszystkich płaszczyznach(salta, spirale itp.)

umiejętność układania czaszy głównej

egzamin:

2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie : akcentowany obrót o 180° w lewo, akcentowany obrót o 180° w prawo, salto do tyłu, salto do przodu, min. 5 sek. odejście w pozycji "strzała" lub "track"

lub

2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków tzw. para trzymana, wykonanie przez zdającego obrotu o 90° w lewo(prawo), powrót do pozycji, wyjściowej, obrót o 90° w prawo (lewo), powrót do pozycji wyjściowej, prawidłowe rozejście w pozycji "strzała" lub "track" przez min. 5 sek.

Rysunek 1

 

kontrola czasu i wysokości

podanie sygnału do rozejścia i otwarcia.

lądowanie w rejonie 50m x 50m

 


 

Licencja kategorii "B" - spadochroniarz swobodnie spadający

50 skoków na opóźnienie

30 minut (1800 sekund) swobodnego spadania

pomyślne wykonanie 10 skoków na akrobację zespołową ( w tym min.5 skoków w zespole trzyosobowym) lub 10 skoków na dowolne ewolucje podczas swobodnego spadania

egzamin:

2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie : akcentowany obrót o 360° w lewo, akcentowany obrót o 360° w prawo, salto do tyłu, salto do przodu, min. 5 sek. odejście w pozycji "track"

lub

2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków tzw. para trzymana, wykonanie przez zdającego obrotu o 360° w lewo(prawo), powrót do pozycji wyjściowej, obrót o 360° w lewo(prawo), powrót do pozycji wyjściowej, prawidłowe rozejście w pozycji "track" przez min. 5 sek.

 

 

kontrola czasu i wysokości

podanie sygnału do rozejścia i otwarcia

lądowanie w rejonie 30m x 30m

 


 

Licencja kategorii "C" - doświadczony spadochroniarz

200 skoków na opóźnienie

1 godzina (3600 sekund) swobodnego spadania

pomyślne wykonanie 50 skoków na akrobację zespołową (w tym min. 10 skoków w zespole czteroosobowym) lub 50 skoków na dowolne ewolucje podczas swobodnego spadania

egzamin

2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie : akcentowany obrót o 360° w lewo, akcentowany obrót o 360° w prawo, salto do tyłu, salto do przodu, beczka utrzymana na kierunku,  min. 5 sek. odejście w pozycji "track"

lub

2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków, każdy ze skoczków oddziela się od samolotu oddzielnie, utworzenie "gwiazdy", zdający bez wykonania obrotu dokonuje obejścia obserwatora-bazy, powrót do pozycji wyjściowej "gwiazda", prawidłowe rozejście w pozycji "track" przez min. 5 sek.

 

 

kontrola czasu i wysokości

podanie sygnału do rozejścia i otwarcia

lądowanie w rejonie 10m x 10m

 


 

Licencja kategorii "D" - spadochroniarz - senior

500 skoków na opóźnienie

3 godziny (10800 sekund) swobodnego spadania

egzamin:

2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie wszystkie elementy zawarte w licencjach niższych. Kolejność figur ustala skoczek, jednak pierwszy obrót wykonany w prawo wymusza wykonanie beczki w lewo oraz dodatkowe wolne spadanie w pozycji stojącej (T) przez min. 5 sek. Przy drugim skoku kolejność odwrotna niż w skoku pierwszym.

lub

2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków, jednak każdy ze skoczków oddziela się od samolotu osobno. Utworzenie "gwiazdy" następnie zdający ma obejść obserwatora-bazę, wykonać boczne dokowanie tzw. "akordeon", dojść do nóg z obrotem tzw. "żmijka", powtórne dokowanie z drugiej strony tzw. "akordeon" i powrót do pozycji wyjściowej, rozejście w pozycji "track" przez min. 5 sek.

 

 

kontrola czasu i wysokości

podanie sygnału do rozejścia i otwarcia

lądowanie w rejonie 10m x 10m

 

 

Licencja kategorii "E" - spadochroniarz - ekspert

1000 skoków na opóźnienie

5 godzin (18000 sekund) swobodnego spadania

ˇSpełnione wymagania na licencje niższego stopnia

Licencja kategorii "F" - spadochroniarz - ekspert

3000 skoków na opóźnienie

Spełnione wymagania na licencje niższego stopnia

Licencja kategorii "G" - spadochroniarz - ekspert

5000 skoków na opóźnienie

Spełnione wymagania na licencje niższego stopnia

 

 

PROTOKÓŁ(oryginał - do teczki osobowej) z przeprowadzonego egzaminu na uzyskanie licencji skoczka kategorii: .............

1

Nazwisko i imię skoczka:

 

Poświadczenie kierownika jednostki, w której przeprowadzono szkolenie

2

Data i miejsce urodzenia:

 

3

Adres zamieszkania:

   

SPEŁNIONE WARUNKI DO UZYSKANIA LICENCJI

4

Ilość skoków wykonanych na opóźnienie

 

5

Czas wolnego spadania

 

6

Ilość skoków na akrobację zespołową:

 

Wielkość formacji:

 

7

Ilość skoków na dowolne ewolucje

 

8

Umiejętność składania czaszy głównej typu:

 

9

Posiadane licencje:

Rodzaj licencji

 

     

Data nadania licencji

 

     

Kto wydał w/w licencję

 

     

10

Podpis egzaminowanego skoczka

 

11

Pieczęć i podpis instruktora

 

12

Data i miejsce przeprowadzonego egzaminu

 

 

PROTOKÓŁ(do wysłania) z przeprowadzonego egzaminu na uzyskanie licencji skoczka kategorii:

1

Nazwisko i imię skoczka:

 

Poświadczenie kierownika jednostki, w której przeprowadzono szkolenie

2

Data i miejsce urodzenia:

 

3

Adres zamieszkania:

   

SPEŁNIONE WARUNKI DO UZYSKANIA LICENCJI

4

Ilość skoków wykonanych na opóźnienie

 

5

Czas wolnego spadania

 

6

Ilość skoków na akrobację zespołową:

 

Wielkość formacji:

 

7

Ilość skoków na dowolne ewolucje

 

8

Umiejętność składania czaszy głównej typu:

 

9

Posiadane licencje:

Rodzaj licencji

 

     

Data nadania licencji

 

     

Kto wydał w/w licencję

 

     

10

Podpis egzaminowanego skoczka

 

11

Pieczęć i podpis instruktora

 

12

Data i miejsce przeprowadzonego egzaminu

 

 

Zobacz też:

 

   

 
     

Copyright © by Aeroklub Polski 2001 Webmaster

IE 5.0 (800x600 lub 1024x768)