powrót do strony modelarskiej

JAK PRZEKSZTAŁCIĆ AEROKLUB POLSKI W ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
NA XXII NADZWYCZAJNYM ZJAZDZIE KRAJOWY AEROKLUBU POLSKIEGO
Propozycja środowiska modelarzy

Mając na uwadze dobro Aeroklubu Polskiego, przyszłość polskiego lotnictwa sportowego, potrzebę sprostania nowym wymaganiom społecznym i ekonomicznym, Zarząd Aeroklubu Polskiego postanowił zwołać w dniach 2 - 3 kwietnia 2005 roku Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Aeroklubu Polskiego. Celem Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego AP będą:1.Sprawozdanie i ocena dotychczasowych władz AP: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego AP z działalności za rok 2004.
2.Wybór nowych władz, w tym Prezesa Aeroklubu Polskiego.
3.PODJĘCIE DECYZJI O ROZPOCZĘCIU PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTURY AEROKLUBU POLSKIEGO W ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ.
4.Objęcie przez Aeroklub Polski nadzoru nad lotnictwem amatorskim w Polsce, w oparciu o obowiązującą Ustawę "Prawo Lotnicze".
5.Dokonanie niezbędnych zmian w Statucie Aeroklubu Polskiego.

Podjęta przez niektórych członków Zarządu AP inicjatywa przekształcenia Aeroklubu Polskiego na XXII Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym w związek stowarzyszeń zasługuje na ogromne uznanie. Środowisko modelarzy z ogromną nadzieją oczekuje na decyzje Nadzwyczajnego Zjazdu. Z dużą nadzieją modelarze przyjęli także zapisy projektu nowej Ustawy o sporcie, które mają ścisły związek z planowanymi przekształceniami.

Piętnaście lat temu modelarze zaproponowali przekształcenie AP, na wzór innych Aeroklubów Narodowych, w nowoczesną organizację o strukturze związku związków stowarzyszeń (struktura tzw. federacyjna).

10 marca 1990 roku w Warszawie podczas zgromadzenia założycielskiego, w którym uczestniczyło około 200 osób - wypróbowanych działaczy polskiego modelarstwa, wybitnych sportowców oraz przedstawicieli instytucji wspierających krajowe modelarstwo, powołany został Polski Związek Modelarstwa Lotniczego. Obok zamieszczamy informację na ten temat opublikowaną w nr 7 "Skrzydlatej Polski" z 18 lutego 1990 r

Propozycja okazała się wtedy ponadczasowa. Modelarze nie zarejestrowali nigdy swojego związku, gdyż posądzono ich o "rozbijanie" Aeroklubu Polskiego, co było nieprawdą. Poglądy takie wyrażały osoby, które za wszelką cenę chciały utrzymać władzę i centralne zarządzanie majątkiem, samolotami, szybowcami i innym sprzętem. Rozpowszechnianie informacji, że przekształcenie AP w związek stowarzyszeń doprowadzi do "rozbicia" AP jest niezrozumieniem podjętej inicjatywy. Takich zagrożeń nie było i nie ma, gdyż każdy polski związek sportowy jest monopolistą w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego, nadawania licencji, reprezentowania sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych itp.

Propozycja środowiska modelarzy była przez okres piętnastu lat wielokrotnie ponawiana, mimo to do dzisiaj AP pozostał w starej, niekonstytucyjnej (jako organizacja o ogólnopolskim zasięgu) i nie przystającej do obecnej rzeczywistości strukturze, pomimo sugestii UKFiS w 1997 r., a obecnie PKS.

Prawdą jest to, że zaproponowana struktura federacyjna stosowana jest w większości Aeroklubów Narodowych. Model taki skutecznie funkcjonuje prawie we wszystkich krajach, w tym Unii Europejskiej.

W Polsce, zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej, polskie związki sportowe o zasięgu ogólnopolskim są związkami klubów sportowych (stowarzyszeń), a niektóre, o większym potencjale sportowym i zasięgu, jak na przykład Polski Związek Piłki Nożnej, Lekkiej Atletyki i inne są związkami związków sportowych (posiadających status stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń) i klubów sportowych, w tym Uczniowskich Klubów Sportowych (działających w formie stowarzyszeń).

Zgodnie z przygotowywaną nową Ustawą o sporcie, której projekt zamieszczony jest na naszej stronie internetowej (www.aeroklubpolski.pl/modelarstwo), klubem sportowym może być oprócz osoby prawnej, także osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Klubem sportowym może być także nie posiadająca osobowości prawnej spółka osób, o których mowa w poprzednim zdaniu (art.5.).

Zmiany w wielu punktach Ustawy o sporcie są bardzo rewolucyjne i wymagają przemyśleń oraz głębokiej analizy. Warto byłoby się więc z nimi zapoznać. W szczególności dotyczy to delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Krajowy AP.

Projekt Ustawy zyskał aprobatę sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, Polskiej Konfederacji Sporu, a także środowiska sportowego i oczekuje na przyjęcie przez Sejm.

Należy podkreślić, że zgodnie z dotychczasową jak i przygotowywaną nową Ustawą w danej dyscyplinie sportu może działać tylko jeden polski związek sportowy, a więc taki który jest reprezentantem całego środowiska danej dyscypliny. AP będąc stowarzyszeniem (z oddziałami) nie jest reprezentantem całego środowiska sportu lotniczego w kraju i zgodnie z prawem, w obecnej strukturze, nie będąc związkiem stowarzyszeń, nie powinien być uznany jako polski związek sportowy o zasięgu ogólnopolskim. Tymczasowy zapis pozwalający na prowadzenie działalności sportowej AP należy uznać za doraźny, a nie docelowy.

Zgodnie z jeszcze aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.01.2001 r. w sprawie "Wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych", sport lotniczy jest dziedziną sportu, w skład której wchodzi dziesięć dyscyplin. Przygotowywana nowa Ustawa o sporcie zakłada w art.12., że polski związek sportowy może działać w kilku dyscyplinach sportu tylko za zgodą Prezesa Centralnego Urzędu Sportu (jeśli oczywiście będzie taka wola środowiska dyscypliny sportowej). Wymieniona Ustawa zgodnie z zapisami art.6. i art.8., jak i Ustawa o kulturze fizycznej przewiduje dla polskiego związku sportowego strukturę związku związków sportowych i klubów.

Aktualnie w kraju działają obok struktury AP, nie jako w "w szarej strefie", liczne stowarzyszenia prowadzące sportową działalność lotniczą, w tym stowarzyszenia, których członkowie odnoszą znaczące sukcesy sportowe w mistrzostwach Polski, świata i Europy. Wiele stowarzyszeń jest doskonale zorganizowanych jak na przykład: Związek Polskich Spadochroniarzy (z 45 oddziałami), Polskie Stowarzyszenie Sportów Powietrznych, Polskie Stowarzyszenie Spadochronowe "PSS", Spadochronowy Klub Sportowy "Perfect", Wojskowy Klub Sportowy "Skrzydło", Wojskowy Klub Sportowy "Wawel", Stowarzyszenie - Klub Balonowy "Białystok", Warszawskie Towarzystwo Balonowe, Klub Sportów Balonowych, Gdański Klub Balonowy, Harcerski Klub Lotniczy Kępno, Harcerski Klub Balonowy Kraków, Klub Balonowy Leszno, Klub Modelarski "Zefirek", Klub Modelarski w Wierzawicach, Bielskie Stowarzyszenie Modelarzy lotniczych, Sądeckie Stowarzyszenie Lotnicze "Orlik", Górnośląski Klub Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego, Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny "Feniks", Stowarzyszenie Szkolnych Klubów Modelarskich "Gwarek", Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych, Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych, Młodzieżowe Towarzystwo Sportowo Rekreacyjne "Sowiniec", Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie i wiele innych stowarzyszeń modelarskich, lotniowych, paralotniowych, mikrolotowych.

Szacuje się, że w Polsce poza strukturą AP działa ponad 100 stowarzyszeń prowadzących sportową działalność lotniczą, w tym UKS-y. Istnieje również co najmniej trzy razy tyle różnego rodzaju klubów (głównie modelarskich), działających przy różnych instytucjach, które w niedługim czasie mogą przekształcić się w stowarzyszenia lub kluby sportowe zgodnie z zapisem art.5. Ustawy o sporcie. Obecna struktura i statut AP uniemożliwia członkostwo zwyczajne działającym klubom sportowym. Status członka zwyczajnego jaki powinny w myśl ustawy o kulturze fizycznej posiadać zrzeszane stowarzyszenia pozwoli na rozwój bazy członkowskiej AP, spowoduje, że stanie się on reprezentantem całego środowiska sportu lotniczego. Związek stowarzyszeń stworzy możliwość aktywniejszej działalności, umożliwi wielu klubom, towarzystwom lotniczym, fundacjom itp. ściślejszą współpracę z AP.

Specjaliści od strategii i zarządzania sportem ocenią, że po przekształceniu AP w związek klubów sportowych (stowarzyszeń i innych podmiotów prawnych), w najbliższych latach AP może skupiać kilkaset klubów sportowych i kilkadziesiąt tysięcy członków, w tym we wszystkich dyscyplinach sportu lotniczego kilka tysięcy zawodników (obecnie skupia tylko około 1100 zawodników z licencją sportową, w tym około 75% uprawiających sport modelarski). Należy nadmienić, że spośród 65 związków sportowych działających w różnych dyscyplinach sportu w Polsce, jedynie AP i stowarzyszenie wędkarzy nie są związkami stowarzyszeń.

Uwzględniając powyższe fakty wydaje się nieporozumieniem forsowanie przez Prezydium Zarządu AP bez konsultacji ze środowiskami poszczególnych dyscyplin sportu lotniczego, i z tego co nam wiadomo z Zarządem AP, poprawki do Ustawy o kulturze fizycznej w art.10a.1.: "Status polskiego związku sportowego posiada także ogólnopolskie stowarzyszenie działające w dyscyplinie wędkarstwa sportowego oraz ogólnopolskie stowarzyszenie działające w dziedzinie sportu lotniczego".

Należy jasno powiedzieć, że konsekwencją tego zapisu może być zachowanie obecnej struktury i brak dążenia do przekształcenia AP w związek stowarzyszeń.

Przedstawiciele strony rządowej, w tym prawnicy z MENiS, PKS i Sejmu, ze względu na niekonstytucyjność i niezgodność z prawem wyrazili negatywną opinię o zapisie, co spowodowało odrzucenie poprawki przez Sejmową Komisję Kultury Fizycznej i Sportu. Z opiniami można zapoznać się w Biuletynach (orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/fkskr) z posiedzeń KKFiS: w dn. 21.09.2004 r. (Biuletyn nr 3604/IV), 16.11.2004 r. (Biuletyn nr 3842/IV) i 18.01.2005r. (Biuletyn nr 4092/IX)

Pomimo odrzucenia poprawki, w wyniku przeprowadzonego przez niektórych członków Prezydium ZAP lobbingu, art. 10a. został przywrócony jako wniosek mniejszości przez Posła Tadeusza Tomaszewskiego (SLD) i przyjęty przez Sejm. Obecnie oczekuje na zatwierdzenie przez Senat RP (w dniu 18 kwietnia b.r.) i podpisanie przez Prezydenta RP.

Wymowna jest wypowiedź na temat art.10.a. podczas posiedzenia KKFiS w dniu 21.09.2004r. (Biuletyn nr 3604/IV) Pana Wiesława Wilczyńskiego, społecznego eksperta KKFiS (obecnie Podsekretarza Stanu w MENiS, odpowiedzialnego za sprawy sportu): "Sądzę, że jest to zbędny zapis. Jeżeli zostanie on przyjęty, to w krótkim czasie pojawi się wniosek kolejnej grupy zapaleńców, pretendującej do tego, żeby otrzymać status polskiego związku sportowego. W ten sposób pojawi się kolejny projekt nowelizacji. Doskonale wiadomo, że zadania polskiego związku sportowego może realizować związek stowarzyszeń kultury fizycznej. Ta uwaga dotyczy sportów lotniczych. Optymalnie rozwiązano ten problem w Polskim Związku Motorowym. Tymczasem tutaj proponuje się specjalne uregulowania"

W podobnym tonie są także wypowiedzi przedstawicieli strony rządowej z MENiS i PKS.

Nieporozumieniem jest także upowszechnianie opinii o wstrzymaniu dotacji na sport lotniczy do czasu uznania AP za polski związek sportowy. Celem specjalistów z MENiS i PKS było zmotywowanie AP do przekształcenia struktury gwarantującej konstytucyjność, otwartość działania i zapewniającą rozwój sportu lotniczego.

Konsekwencją zabiegów Prezydium ZAP o zachowanie obecnej struktury jest zaplanowany przez PKS budżet dla AP na 2005 r., nawet nie na poziomie "zasiłku socjalnego". W ostatniej kadencji ZAP odnotować należy spadek otrzymywanych z PKS środków finansowych z 1542 tys. zł w 2001 r. (ostatnim roku poprzedniej kadencji ZAP) do 1100 tys. zł w 2004 r.

Przy wzroście środków budżetowych na sport o 12,6% w stosunku do roku 2004, AP ma otrzymać w 2005 r. z PKS dotację 1150 tys. zł tj. tylko o około 4,5% wyższą niż w ub. roku i około 0,6% całej dotacji przeznaczonej przez państwo na sport, a przy uwzględnieniu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (490 370 tys. zł, pochodzących głównie z środków z "Totalizatora Sportowego") 0,17%!!! Przy przewidzianych przez PKS 10% kosztach obsługi zadania, odpisy wystarczą tylko na pokrycie wynagrodzenia około dwóch specjalistów. Przyznawane AP dotacje są kilka, a nawet kilkakrotnie niższe niż otrzymywane przez inne polskie związki sportowe. Tylko w 2004 r. w sporcie lotniczym zdobyto w mistrzostwach świata i Europy 40 medali, co stanowi około 7% wszystkich medali zdobytych przez reprezentantów Polski w imprezach mistrzowskich, w tym około 11% w dyscyplinach nieolimpijskich. Liczby te są jednym z elementów świadczących o potencjale sportowym dyscyplin lotniczych.

W świetle powyższych faktów należy stwierdzić, że utrzymanie dotychczasowej formy organizacyjnej przez Aeroklub Polski doprowadzi do jeszcze większego rozwoju "konkurencyjnej" działalności i może spowodować powołanie w niektórych dyscyplinach sportu lotniczego polskich związków sportowych poza strukturą Aeroklubu Polskiego.

JAK PRZEKSZTAŁCIĆ AEROKLUB POLSKI W ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

Prace podczas XXII Nadzwyczajnego ZAP

 • Pierwszy krok w celu przekształcenia Aeroklubu Polskiego w związek stowarzyszeń może nastąpić już na najbliższym Zjeździe, co uzależnione jest od woli członków naszego stowarzyszenia reprezentowanych przez delegatów. Zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej związek sportowy mogą założyć stowarzyszenia (w liczbie co najmniej trzech) np. Aeroklub Polski i dwa lub więcej z wyżej wymienionych.
 • W trakcie Zjazdu możne być przeprowadzone zebranie założycielskie polskiego związku sportowego pn: Aeroklub Polski - Polski Związek Sportu Lotniczego. W tym celu na zjazd powinni być zaproszeni, oprócz delegatów aeroklubów regionalnych, delegaci lub Prezesi stowarzyszeń prowadzących sportową działalność lotniczą w kraju. Przedstawiciele stowarzyszeń powinni mieć z sobą aktualne wyciągi z rejestrów sądowych. Należy wyraźnie podkreślić, że chodzi o powołanie jednej organizacji z zapisem w statucie Aeroklub Polski - PZSL.
 • Nowy statut AP powinien korespondować z zapisami Ustawy o kulturze fizycznej i projektu Ustawy o sporcie. Wydaje się, że z obecnego statutu AP (z czasów PRL, od wielu lat jedynie modyfikowanego) należy zrezygnować. Można skorzystać z ogólnie dostępnego, bardzo prostego i przejrzystego wzorcowego statutu polskich związków sportowych lub statutu innego polskiego związku sportowego np. Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Polskiego Związku Motorowego itp. W zadaniach Aeroklubu Polskiego - PZSL należałoby oprócz zadań wymaganych w Ustawach o kulturze fizycznej i sporcie zachować niektóre znajdujące się w dotychczasowym statucie.
 • Zgodnie z projektem Ustawy o sporcie zarząd polskiego związku sportowego będzie mógł liczyć nie więcej niż 11 osób. Z uwagi na fakt, że sport lotniczy jest dziedziną obejmującą dziewięć funkcjonujących w kraju dyscyplin sportu lotniczego, w składzie zarządu z głosem stanowiącym powinno znaleźć się dziewięciu przedstawicieli tych dyscyplin. Członkowie zarządu reprezentujący poszczególne dyscypliny lotnictwa powinni być wybrani (przed zjazdem, a w obecnej sytuacji z upoważnienia zjazdu tuż po zjeździe) na ogólnopolskich sejmikach przedstawicieli środowisk poszczególnych dyscyplin. Zmiana obecnej ordynacji wyborczej spowoduje, że zarząd byłby autentycznym reprezentantem wszystkich środowisk lotniczych. Ta, być może rewolucyjna zmiana miałaby ogromne, strategiczne znaczenie dla rozwoju sportu lotniczego w Polsce.
 • Projekt Ustawy o sporcie nakazuje także powołanie rady nadzorczej w składzie od trzech do siedmiu osób, której kompetencje, znacznie większe niż komisji rewizyjnej, podane są w art.14.
 • Od piętnastu lat twierdzono, że jedyną przeszkodą przekształcenia AP w związek stowarzyszeń jest troska o majątek, który po jego przejęciu przez aerokluby regionalne, będące samodzielnymi stowarzyszeniami, zostanie rozsprzedany. Wiele osób wyraża poglądy, że łatwiej zarządzać majątkiem, dbać o jego stan i chronić przed roztrwonieniem, gdy bezpośrednio sprawuje się nad nim nadzór. Jest jeszcze jeden aspekt związany ze sprawą majątku - jeśli Aeroklubowi Polskiemu (czytaj zarządowi) przez piętnaście lat nie udało się wypracować sprawnego, przynoszącego zyski, centralnego systemu zarządzania majątkiem, to należałoby (być może nie w całości, z pozostawieniem także sprzętu dla kadry narodowej, co przy obecnej sytuacji finansowej AP będzie bardzo trudne) przekazać go aeroklubom regionalnym, które pod nadzorem i przy udziale lokalnej społeczności zrobią to lepiej. Zadziwiające są zabiegi zachowania majątku w centralnej dyspozycji poprzez zachowanie obecnej struktury AP (patrz art.10.a. Ustawy o kulturze fizyczne i sporcie).

Prace po XXII Nadzwyczajnym ZAP - okres przejściowy

 • Aerokluby regionalne powinny przekształcić się w samodzielne stowarzyszenia, opracować własne statuty (np. w oparciu o wzorcowy statut klubu sportowego) i zarejestrować je w sądzie oraz uporządkować sprawy majątkowe.
 • Poszczególne środowiska i komisje specjalnościowe powinny dążyć do założenia związku sportowego w danej dyscyplinie sportu lotniczego, działającego w okresie przejściowym jako stowarzyszenie, a docelowo jako związek stowarzyszeń oraz powołania i utrzymywania swojego niewielkiego biura, przynajmniej jednoosobowego, a docelowo w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych być może większego.
 • Aeroklub Polski - PZSL powinien przyjąć na członków zwyczajnych wszystkie aerokluby regionalne i inne kluby sportowe oraz związki sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportu lotniczego w kraju.
 • Doprowadzić do zarejestrowania Aeroklubu Polskiego - PZSL. Rejestracja związku sportowego jako polskiego związku sportowego może nastąpić zgodnie z aktualnym jeszcze (można przypuszczać, że będzie zmienione po wprowadzeniu Ustawy o sporcie) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.01.2001 r. po złożeniu pisemnych deklaracji o przystąpieniu do polskiego związku sportowego co najmniej 80% klubów sportowych, działających w danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu na terenie co najmniej 10 województw.
 • W oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie należy zarejestrować Aeroklub Polski - PZSL jako organizację pożytku publicznego.
 • Wypracować system zarządzania majątkiem prowadzący do uzyskiwania środków finansowych.
 • Aeroklub Polski - PZSL powinien objąć nadzór nad lotnictwem amatorskim w Polsce, w oparciu o obowiązującą Ustawę "Prawo Lotnicze " oraz wdrożyć system wydawania świadectw kwalifikacji, w tym w modelarstwie (zgodnie z Prawem Lotniczym dla pilotów zdalnie sterowanych modeli o masie ponad 5 kg).
 • W Biurze Zarządu AP - PZSL powinni być zatrudnieni kompetentni pracownicy merytoryczni znający się na lotnictwie i legitymujący się przygotowaniem do pracy w sporcie. Liczba etatów powinna być utrzymana w minimalnym, niezbędnym wymiarze.
 • W okresie przejściowym członkami zwyczajnymi Aeroklubu Polskiego - PZSL są: aerokluby regionalne i inne lotnicze kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym oraz związki sportowe działające w danych dyscyplinach sportu lotniczego, a także inne osoby prawne i fizyczne.

Okres docelowy

 • Związki sportowe w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego przekształcają się w polskie związki sportowe poszczególnych dyscyplin sportu lotniczego. Członkami zwyczajnymi polskich związków w danej dyscyplinie sportu lotniczego są: aerokluby regionalne i lotnicze kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym - posiadające sekcje danej dyscypliny sportu lotniczego, a także inne osoby prawne i fizyczne. Niewielkie (patrz wyżej) biura utrzymywane są przez poszczególne związki.
 • Członkami zwyczajnymi Aeroklubu Polskiego - PZSL są polskie związki sportowe działające w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego. Biuro Aeroklubu Polskiego - PZSP zatrudnia kilka osób.

Należy podkreślić, że taka struktura nie tylko spowoduje rozwój, ale także pozwoli na zaprezentowanie potencjału i zasięgu sportowego poszczególnych dyscyplin sportu lotniczego działających w kraju, co przy uwzględnieniu dorobku medalowego w imprezach mistrzowskich powinno spowodować wzrost przyznawanych dotacji.

Ktoś może zapytać skąd na działalność polskich związków sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego wziąć pieniądze? Odpowiedź można znaleźć w sprawozdaniu z działalności modelarskiej za lata 2002 - 2004, w rozdziale działalność finansowa i gospodarcza w zakresie modelarstwa, którą zamieszczamy poniżej.

Piotr Kruk, Przewodniczący Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego

Paweł Włodarczyk, Trener Modelarskiej Kadry Narodowej i z-ca Dyrektora Działu Szkolenia i Sportu d.s. modelarstwa Aeroklubu Polskiego

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I GOSPODARCZA W ZAKRESIE MODELARSTWA

Z uwagi na niewystarczające dotacje z Polskiej Konfederacji Sportu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, środowisko modelarskie Aeroklubu Polskiego od wielu lat czyni zabiegi o pozyskanie środków na uzupełnienie finansowania niezbędnych zadań statutowych w zakresie sportowego modelarstwa lotniczego i kosmicznego.

Pozyskane przez środowisko modelarskie środki finansowe gromadzone są na założonym na początku lat 90 - tych subkoncie modelarskim Aeroklubu Polskiego. Wniosek Komisji Modelarskiej i pracowników modelarstwa Działu Szkolenia i Sportu o założenie subkonta modelarskiego zyskał pełne poparcie ówczesnego Prezesa AP Pana dr inż. Henryka Sienkiewicza i Sekretarza Generalnego AP Pana płk Henryka Boronia.

Fakt utworzenia oddzielnego subkonta wyzwolił w środowisku liczne inicjatywy, których celem jest współtworzenie funduszu modelarskiego.

Posiadanie subkonta umożliwiającego gromadzenie oraz precyzyjne gospodarowanie i rozliczanie pozyskanych środków finansowych ma dla działalności modelarskiej strategiczne znaczenie. Wszelkie próby likwidacji subkonta modelarskiego stłumiłyby wyzwolone inicjatywy ze szkodą dla małego lotnictwa.

 • dotacje na dofinansowanie zadań celowych z Polskiej Konfederacji Sportu, głównie na dofinansowanie organizacji mistrzostw Polski, udziału reprezentacji w mistrzostwach świata i Europy, zakupy niewielkiej ilości sprzętu dla Kadry Narodowej oraz MENiS na realizację programu "Sport wszystkich dzieci" i upowszechnianie sportu modelarskiego wśród dzieci i młodzieży. W latach 2002-2004 pozyskane zostały środki na 144 najważniejsze dla modelarstwa zadania celowe. Planowaniem, opracowywaniem wniosków, preliminarzy, rozliczeń i sprawozdań zajmują się pracownicy sekcji modelarskiej w Dziale Szkolenia i Sportu;
 • Zyski z tytułu organizacji w Polsce modelarskich mistrzostw świata i Europy. W latach 1980 - 2004 zorganizowane zostały 22 mistrzostwa, w tym 4 w okresie sprawozdawczym. Wszystkie mistrzostwa przyniosły dochód, a pozyskane środki finansowe przeznaczane były na dofinansowanie działalności modelarskiej oraz zgromadzenie kapitału, na subkontach Komisji Modelarskiej. Zgromadzony kapitał umożliwiał rokrocznie realizację wielu zadań, na które dotacje (z PKSportu i MENiS) z różnych przyczyn - w tym wewnętrznych w Biurze AP, przekazywane były z opóźnieniem. Zgromadzone środki przeznaczone są na wspieranie Aeroklubu Polskiego w zakresie działalności modelarskiej, w tym między innymi na przekształcenie biuletynu "Sport Modelarski" w periodyczne czasopismo modelarskie, zakup sprzętu oraz ewentualne zabezpieczenie płac pracowników sekcji modelarskiej Działu Szkolenia i Sportu na wypadek nieprzewidzianych zagrożeń np.: utraty płynności finansowej stowarzyszenia lub przekształceń organizacyjnych AP;
 • Środki finansowe pozyskane przez zawodników, w tym juniorów - członków reprezentacji na dofinansowanie swojego udziału w mistrzostwach świata i Europy;
 • Środki uzyskiwane z opłat licencyjnych. Z uwagi na koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz wydawania i wysyłki biuletynów "Sport Modelarski" zyski są symboliczne; ważne jest natomiast wdrożenie samego systemu - perspektywicznie przy wzroście dochodów społeczeństwa wpływy za wystawianie licencji mogą się zwiększyć, dzięki czemu fundusz na działalność modelarską z tego źródła może w przyszłości znacząco wzrosnąć;
 • Składki stowarzyszeń modelarskich - członków wspierających AP.
 • Środki z tytułu opłat za wystawianie uprawnień sędziowskich i wydawanie odznak modelarskich;
 • Środki z tytułu prowadzenia sprzedaży materiałów, sprzętu i wydawnictw modelarskich;
 • W 2005 r. czynione są starania pozyskania środków finansowych z MON na popularyzację lotnictwa i przygotowanie kandydatów do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, a w najbliższych latach za przeprowadzanie kursów, egzaminów i wydawanie świadectw kwalifikacji, wymaganych przez Ustawę "Prawo Lotnicze" (dla pilotów zdalnie sterowanych modeli) oraz ze sprzedaży czasopisma modelarskiego "Sport Modelarski".

Dzięki wspólnym staraniom w pozyskiwaniu środków finansowych - całego środowiska modelarskiego, Komisji Modelarskiej, pracowników sekcji modelarskiej Działu Szkolenia i Sportu oraz aeroklubów regionalnych, przeprowadzone zostały w latach 2002 - 2004 wszystkie zawody objęte Kalendarzem Sportowym Aeroklubu Polskiego oraz zaplanowane udziały reprezentacji w mistrzostwach świata i Europy.