powrót do strony modelarskiej

Fundusz Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na rok 2006

Ministerstwo Sportu podaje warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych w zakresie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo -Rekreacyjnych dla Uczniów.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 zaplanowano środki finansowe Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów w wysokości 11 540 000 PLN.

 1. O dofinansowanie zajęć mogą wystąpić:
  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
  • jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.
 3. Wniosek należy złożyć na załączonych drukach. na adres:
  Ministerstwo SportuDepartament Sportu Powszechnego
  ul. Krucza 24/26
  00-926 Warszawa,
  z dopiskiem na kopercie: "zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów".
 4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Do wniosku należy dołączyć:
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.) lub jego potwierdzona kserokopia (wypis ważny jest 3 miesiące od daty jego wystawienia),
  • Statut potwierdzony przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,
  • załączniki nr 1,2,3,4,5 (druki poniżej),
 6. Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę w szczególności:
  • możliwość systematycznego i powszechnego udziału uczniów w zajęciach,
  • okres trwania zajęć i ich częstotliwość,
  • udział w zajęciach dzieci i młodzieży z terenów najuboższych,
  • wychowawcza i edukacyjna wartość zajęć,
  • dostępność zajęć dla uczniów, którzy dotychczas nie uczestniczyli w pozalekcyjnych formach sportowo-rekreacyjnych,
  • oszczędność kalkulacji kosztów realizacji zadania,o w przypadku jednostek samorządów terytorialnych, wysokość nakładów finansowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące odpłatność uczestników oraz dotyczące:
  • współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkolnych zawodów sportowych do szczebla gminnego,
  • zajęć realizowanych w ramach sportu kwalifikowanego w sekcjach sportowych,
  • obozów sportowych realizowanych w formie zgrupowań poza miejscem zamieszkania uczniów.
 8. Dofinansowaniem z Funduszu nie mogą być objęte obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego.
 9. Określona przez wnioskodawcę liczba uczniów uczestniczących w zajęciach powinna odzwierciedlać stałą liczbę uczestników.

Z uwagi na niewielką kwotę Funduszu w stosunku do potrzeb wnioskodawców prosimy o realne planowanie zakresu zadania.

Wzory formularzy niezbędne do złożenia:

 • Wniosek o dofinansowanie zadania państwowego
 • Plan kosztów zadania zleconego (załącznik nr 1)
 • Plan kosztów obsługi zadania zleconego (załącznik nr 2)
 • Harmonogram zajęć (załącznik nr 3)* Szczegółowy opis projektu (załącznik nr 4)
 • Regulamin prowadzonych zajęć (załącznik nr 5)

dostępne w menu głównym: Sport Powszechny: www.msport.gov.pl