powrót do strony modelarskiej


REGULAMIN

w sprawie nadawania aeroklubom regionalnym i klubom sportowym licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 97/17/XVI/2005 z dnia 21.12.2005 r.

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. nr 155, poz. 1298) oraz statutem Aeroklubu Polskiego ustala się, co następuje:

1.  Regulamin stosuje się do aeroklubów regionalnych oraz członków wspierających Aeroklubu Polskiego tj. klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych (UKS) i innych stowarzyszeń, zwanych dalej „klubami sportowymi”, uprawiających modelarstwo lotnicze i kosmiczne oraz uczestniczących lub zamierzających uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym.

2.  Aerokluby regionalne oraz kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym w modelarstwie lotniczym i kosmicznym obowiązane są posiadać licencję Aeroklubu Polskiego.

3.  Aerokluby regionalne oraz kluby sportowe posiadające licencje mogą uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Aeroklub Polski w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, a w szczególności:

a)  reprezentować barwy swojego klubu w zawodach sportowych oraz imprezach sportowo–rekreacyjnych,

b)  organizować imprezy sportowe: mistrzostwa Polski, zawody ogólnopolskie; sportowo-rekreacyjne; pokazy i inne imprezy popularyzujące sport modelarski o zasięgu ogólnopolskim, po złożeniu oferty organizacji i przyjęciu imprezy do kalendarza Aeroklubu Polskiego  przez Zarząd AP,

c)  organizować otwarte zawody międzynarodowe FAI, po złożeniu oferty organizacji i przyjęciu jej przez Zarząd AP, a następnie przez Międzynarodową Federację Lotniczą,    

d)  mogą otrzymywać pomoc materiałowo-sprzętową na potrzeby szkolenia oraz dofinansowanie mistrzostw Polski w ramach uzyskanych przez Aeroklub Polski dotacji ze środków publicznych.

4.  Organem opiniodawczo–doradczym dla Zarządu Aeroklubu Polskiego w zakresie całokształtu spraw związanych z licencjami dla aeroklubów regionalnych i klubów sportowych w zakresie modelarstwa lotniczego i kosmicznego jest Komisja Modelarska powołana przez Zarząd Aeroklubu Polskiego.

5.  Licencje przyznaje się na wniosek aeroklubu regionalnego lub klubu sportowego, przesłany wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego.

a)  Aerokluby regionalne oraz kluby sportowe będące członkami wspierającymi Aeroklubu Polskiego, uprawiające modelarstwo lotnicze i kosmiczne oraz biorące udział we współzawodnictwie sportowym, uzyskują licencję po złożeniu wniosku o nadanie licencji wg załącznika nr 1.

b)  Kluby sportowe nie będące członkami wspierającymi Aeroklubu Polskiego i uprawiające modelarstwo lotnicze i kosmiczne oraz zamierzające uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym, uzyskują licencję po złożeniu wniosku o przyjęcie w poczet członków wspierających Aeroklubu Polskiego i nadanie licencji wg załącznika nr 2.

c)  Przyjęcia klubu sportowego w poczet członków wspierających Aeroklubu Polskiego dokonuje Zarząd Aeroklubu Polskiego.

d)  Licencje nadaje, w drodze decyzji, Biuro Zarządu AP w oparciu o niniejszy regulamin.

e)  Licencja zostanie przesłana na adres aeroklubu regionalnego / klubu sportowego.

6.  Podstawą nadania licencji jest spełnienie przez wnioskodawców warunków istotnych dla uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w modelarstwie lotniczym i kosmicznym:

a)  posiadanie statutu zarejestrowanego zgodnie z postanowieniami ustawy o kulturze fizycznej,

b)  posiadanie minimum 10 zawodników z ważną licencją modelarza,

c)  uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym młodzików, juniorów młodszych, juniorów lub seniorów organizowanym przez Aeroklub Polski,

d)  przestrzeganie statutu i regulaminów Aeroklubu Polskiego oraz Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI,

e)  składanie rocznego sprawozdania z działalności modelarskiej w terminie  do 31 grudnia,

f)   wniesienie rocznej opłaty licencyjnej w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok nadania / przedłużenia licencji, w wysokości podanej w regulaminie finansowym w modelarstwie lotniczym i kosmicznym wprowadzonym uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego i opublikowanym na stronie www.aeroklubpolski.pl (modelarstwo) oraz w biuletynie „Sport Modelarski”.

7.  Licencja nadawana jest na okres 1 roku kalendarzowego, przedłużenie licencji na następny rok następuje po spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 6.e,f.

8.  Zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, Aeroklub Polski może pozbawić klub sportowy licencji, jeżeli przez okres kolejno po sobie następujących 3 lat klub sportowy lub żaden z zawodników zrzeszonych w tym klubie nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym oraz za niespełnienie wymogów podanych w pkt. 6, o czym informuje pisemnie wraz z uzasadnieniem aeroklub regionalny / klub sportowy.

9.  Lista aeroklubów regionalnych / klubów sportowych posiadających licencje na dany rok będzie publikowana na stronie www.aeroklubpolski.pl (modelarstwo).

10. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2005 roku.

 

Załączniki:

1. Wniosek dla aeroklubu regionalnego / klubu sportowego będącego członkiem wspierającym Aeroklubu Polskiego o nadanie licencji,

2. Wniosek klubu sportowego o nadanie członkostwa wspierającego Aeroklubu Polskiego i licencji,

3. Wzór licencji.

 

 

Przewiduje się, że roczne opłaty licencyjne zostaną zatwierdzone w wysokości nie większej niż 300 zł od aeroklubów regionalnych / klubów sportowych oraz 150 zł od uczniowskich klubów sportowych.