powrót do strony modelarskiej

REGULAMIN AEROKLUBU POLSKIEGO
w sprawie zasad nadawania klas i przyznawania odznak sportowych
w modelarstwie lotniczym i kosmicznym
z dnia 19 kwietnia 2001 r.

Na podstawie:

1. Art. 10 ust.5 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z dnia 6 marca 1996 r.),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz.U. z dnia 2 lutego 2001 r.),

3. Decyzji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 5 kwietnia 1997 roku (GP-PZS-266/59/97) w sprawie uznania Aeroklubu Polskiego za organizację upoważnioną do realizacji zadań polskich związków sportowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w sportach lotniczych,

4. Statutu Aeroklubu Polskiego,

ustala się, co następuje:

§ 1

1. Przepisy regulaminu stosuje się do osób biorących udział we współzawodnictwie sportowym w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, prowadzonym przez Aeroklub Polski, zwany dalej AP.

Zgodnie z wymaganiami Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (UKFiS), AP dokonuje w każdym roku oceny sportowej zawodników, nadaje im klasy sportowe za zajęte miejsca w zawodach lub ustanowione rekordy.

3. Na wniosek zawodnika, któremu po raz pierwszy została nadana klasa sportowa, AP może przyznać odpowiednią dla danej klasy odznakę sportową wraz z dyplomem, po spełnieniu warunków podanych w § 5.

4. Rodzaje klas i odznak sportowych oraz warunki ich uzyskania podane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Podstawą do nadania klas i przyznania odznak sportowych są:

wyniki z zawodów ogłoszonych w kalendarzu sportowym AP,

b. wyniki z zawodów ogłoszonych w kalendarzu sportowym Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI,

c. protokoły zatwierdzonych przez AP rekordów Polski,

d. protokoły zatwierdzonych przez FAI rekordów wiata.

§ 3

Klasy sportowe nadawane są w trybie administracyjnym przez:

a. style='mso-tab-count:1'> Biuro Zarządu AP, zawodnikom którzy spełnili warunki na klasy sportowe -mistrzowską międzynarodową, mistrzowską oraz I,

b. Aerokluby regionalne, zwane dalej aeroklubami i stowarzyszenia modelarskie będące członkami wspierającymi AP, zwane dalej stowarzyszeniami modelarskimi - zawodnikom którzy spełnili warunki na klasy sportowe II, III oraz młodzieżową.

2. Zawodnikowi może być nadana w danym roku tylko jedna klasa sportowa, w oparciu o najwyższy spełniony warunek.

3. Biuro Zarządu AP sporządza dla UKFiS wykaz zawodników, którym nadano klasy sportowe - mistrzowską międzynarodową, mistrzowską oraz I.

4. Wykazy zawodników, którym nadano klasy sportowe - II, III oraz młodzieżową sporządzają aerokluby i stowarzyszenia modelarskie.

5. Klasy sportowe ważne są:

a. od dnia spełnienia warunku w zawodach lub ustanowienia rekordu - do końca następnego roku kalendarzowego,

b. od dnia spełnienia warunku w mistrzostwach wiata lub Europy, do końca roku kalendarzowego, w którym odbywają się następne mistrzostwa wiata lub Europy.

6. Wykaz zawodników, którzy spełnili warunki na klasy sportowe, za wyjątkiem klasy młodzieżowej, ogłaszany jest w każdym roku w biuletynie AP "Sport modelarski", przesyłanym do aeroklubów, stowarzyszeń modelarskich oraz zawodników posiadających ważną Licencję Sportową Modelarza Lotniczego i Kosmicznego AP, zwaną dalej licencją.

7. Wykaz zawodników, którzy spełnili warunki na klasę sportową - młodzieżową ogłaszają aerokluby i stowarzyszenia modelarskie, w protokołach mistrzostw dla młodzików i juniorów młodszych.

§ 4

1. Odznaki sportowe wraz z dyplomem, za wyjątkiem odznak MŁODZIKA przyznaje w trybie administracyjnym Biuro Zarządu AP, zawodnikom którzy spełnili warunki podane w § 5.

Odznaki sportowe MŁODZIKA wraz z dyplomem przyznają aerokluby i stowarzyszenia modelarskie.

§ 5

1. Odznaka sportowa wraz z dyplomem może być przyznana zawodnikowi, który:

a. spełni warunek na przyznanie odznaki zgodnie z załącznikiem nr 1,

b. posiada ważną na dany rok licencję - nie dotyczy zawodnika, który spełnił warunek na przyznanie odznaki BRĄZOWEJ w mistrzostwach Polski młodzików,

c. złoży pisemny wniosek i wniesie opłatę za jej wydanie.

2. Zawodnik ubiegający się o przyznanie odznaki, przesyła wniosek wraz z dowodem opłaty za jej wydanie, na adres:

Aeroklub Polski (sekcja modelarska), 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiecie 55.

3. Opłata za wydanie odznaki wraz z dyplomem musi być przekazana na BPH S.A. ul. Krucza 24/26, 00-950 Warszawa konto: 18 1060 0076 0000 4110 5000 0690 .

4. Wzór wniosku okrela załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Wysokoć opłaty za wydanie odznaki wraz z dyplomem ustalona przez Komisję Modelarską AP ogłaszana jest w ostatnim kwartale poprzedniego roku - na stronie internetowej AP ( www.aeroklubpolski.pl ) oraz w biuletynie "Sport modelarski" rozsyłanym do aeroklubów, stowarzyszeń modelarskich i posiadaczy licencji.

6. Odznaka wraz z dyplomem wysyłana jest na adres domowy zawodnika.

§ 6

AP może odmówić przyznania odznaki wraz z dyplomem, jeli wnioskodawca nie spełni warunków okrelonych w § 5, a braki nie zostaną uzupełnione mimo wezwania w oznaczonym terminie.

§ 7

1. Biuro Zarządu AP prowadzi ewidencję przyznanych odznak i dyplomów, z wyjątkiem odznak MŁODZIKA, oraz zestawienie wniesionych opłat za ich wydanie.

Ewidencje przyznanych odznak MŁODZIKA prowadzą aerokluby i stowarzyszenia modelarskie.

§ 8

Dotychczasowy "Regulamin przyznawania licencji oraz zdobywania klas i odznak sportowych w modelarstwie lotniczym i kosmicznym" wprowadzony do stosowania pismem organizacyjnym z dnia 12 grudnia 1995 r. (DS-8-012-8/95) Sekretarza Generalnego AP, traci ważnoć - z dniem podpisania niniejszego zarządzenia.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sekretarz Generalny

Aeroklubu Polskiego

ZGODNIE Z DECYZJĄ KOMISJI MODELARSKIEJ AEROKLUBU POLSKIEGO WYSOKOŚCI OPŁAT W 2005 r. ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU, WYDANIE I WYSŁANIE ODZNAKI WRAZ Z DYPLOMEM WYNOSZĄ:
Dyplomu i odznaki modelarza lotniczego z wieńcem:
Brązowym10,00 zł
Srebrnym10,00 zł
Złotym10,00 zł
Dyplomu o przyznaniu Diamentu do złotej odznaki10,00 zł
Złotej odznaki z trzema diamentami10,00 zł

Rodzaje klas i odznak sportowych oraz warunki ich uzyskania podane zostały poniżej (załącznik nr 1).
Opłata musi być wniesiona na załączonym poniżej druku wniosku (załącznik nr 2 - tekst MS Word).