powrót do strony modelarskiej

 

ZASADY PRZYZNAWANIA KRAJOWYCH

Licencji Sportowych Modelarza Lotniczego i Kosmicznego Aeroklubu Polskiego na 2006 rok

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu oraz „Regulaminem Aeroklubu Polskiego w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania Licencji Sportowej Modelarza Lotniczego i Kosmicznego Aeroklubu Polskiego” (pełny tekst regulaminu został zamieszczony w biuletynie „Sport Modelarski” Nr 1/2003 i na stronie internetowej: www.aeroklubpolski.pl), Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego informuje i przypomina, że każda osoba podejmująca próbę ustanowienia rekordu Polski, każdy zawodnik, oraz pomocnik na linii startu lub holowania biorący udział w zawodach krajowych rozgrywanych w kraju, musi posiadać ważną Licencję Sportową Modelarza Lotniczego i Kosmicznego Aeroklubu Polskiego. Modelarz nie posiadający licencji nie może być dopuszczony do startu w zawodach. Posiadanie licencji nie jest wymagane od zawodników startujących w zawodach dla młodzików oraz od juniorów młodszych startujących w mistrzostwach aeroklubów regionalnych i stowarzyszeń modelarskich pn. „Młodzi Modelarze-Lotnicy na Start”.

   O przyznanie licencji  może  ubiegać się osoba, która spełnia wymagania § 3 ww. regulaminu oraz  prześle oryginalny wniosek (wyłącznie na poniżej załączonym druku!) z dołączonym dowodem opłaty za jej wydanie, na adres: Aeroklub Polski (sekcja modelarska), ul. Krakowskie Przedmieście 55, 00-071 Warszawa. Czytelnie wypełniony wniosek musi zawierać wszystkie dane, w tym numer dotychczas posiadanej licencji (jeśli nie była wydana w latach poprzednich, należy wpisać „nie posiadam”), zgodę opiekuna (jeśli wnioskodawca nie jest pełnoletni) i ewentualne potwierdzenie przynależności klubowej.

   Zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu Aeroklubu Polskiego wysokości opłat za licencję na 2006 r. nie są zmienione i wynoszą: 60 zł dla seniora będącego członkiem (co musi być potwierdzone we wniosku) aeroklubu regionalnego lub stowarzyszenia modelarskiego (członka wspierającego Aeroklubu Polskiego); 80 zł dla seniora nie będącego członkiem jw.; 30 zł dla juniora (bez  względu na członkostwo). 

Wniesiona oplata obejmuje: rozpatrzenie wniosku, wystawienie i wysłanie na adres domowy licencji oraz biuletynów „Sport Modelarski” wydanych po terminie wystawienia licencji w 2006 r. a także ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim. Za wniesienie opłaty po terminie 30.04.2006 r. (brana będzie pod uwagę data stempla pocztowego lub bankowego) opłaty za licencję dla seniora są o 20 zł wyższe i wynoszą odpowiednio: 80 i 100 zł, a za licencję dla juniora opłata jest wyższa o 10 zł i wynosi 40 zł.ZASADY PRZYZNAWANIA MIĘDZYNARODOWYCH

Licencji Sportowych FAI Modelarza Lotniczego i Kosmicznego na 2006 rok

 

Zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI oraz „Regulaminem Aeroklubu Polskiego w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania Licencji Sportowej FAI Modelarza Lotniczego i Kosmicznego” (pełny tekst  regulaminu został zamieszczony w biuletynie „Sport Modelarski” Nr 3/2001 i na stronie internetowej: www.aeroklubpolski.pl), Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego informuje i przypomina, że każdy zawodnik podejmujący próbę ustanowienia rekordu świata lub biorący udział w otwartych zawodach międzynarodowych oraz każdy zawodnik, pomocnik, kierownik i asystent kierownika reprezentacji narodowej biorący udział w igrzyskach lotniczych, mistrzostwach świata lub Europy w modelarstwie lotniczym i kosmicznym musi posiadać ważną Licencję Sportową FAI Modelarza Lotniczego i Kosmicznego.

O przyznanie Licencji FAI może  ubiegać się osoba, która zgodnie z wymaganiami  § 2 ww. regulaminu ma ukończone 11 lat oraz:

1. posiada ważną krajową Licencję Sportową Modelarza Lotniczego i Kosmicznego Aeroklubu Polskiego,

2. przynajmniej raz, w okresie 2 lat poprzedzających rok wydania Licencji FAI została sklasyfikowana w Mistrzostwach Polski w konkurencji mistrzowskiej FAI lub w zawodach ogólnopolskich (zamieszczonych w kalendarzu imprez AP) w konkurencji tymczasowej FAI - w kategorii wiekowej seniorów lub juniorów,

3. przedstawi pisemną zgodę prawnego opiekuna na przyznanie Licencji FAI, w przypadku małoletniości (na poniżej załączonym wniosku), 

4. prześle czytelnie wypełniony, zawierający wszystkie dane, oryginalny wniosek (wyłącznie na poniżej załączonym druku!) z dołączonym dowodem opłaty za jej wydanie, na adres: Aeroklub Polski (sekcja modelarska), ul. Krakowskie Przedmieście 55, 00-071 Warszawa.

 

   Zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu Aeroklubu Polskiego wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku, wydanie i wysłanie ( na adres domowy) Licencji FAI na 2006 r. wynosi 10 zł (dotyczy wszystkich osób).

   Za wniesienie opłaty po terminie 30.04.2006 r. (brana będzie pod uwagę data stempla pocztowego lub bankowego) opłata za licencję dla seniora  jest o 20 zł wyższa i wynosi 30 zł, a za licencję dla juniora jest wyższa o 10 zł i wynosi 20 zł.


UNIWERSALNY DRUK WNIOSKU! (dokument MS Word - 38kb)

W celu usprawnienia systemu wydawania licencji, od 1 stycznia 2003 r. wprowadzono nowy druk wniosku (wspólny dla licencji krajowej AP i licencji FAI) - załącznik nr 1 do regulaminu i sposób dokonywania opłaty za wydanie licencji, tzn. za pomocą popularnego druku pocztowego "wpłata gotówkowa" lub przelewu bankowego. Aerokluby Regionalne lub stowarzyszenia modelarskie będące członkami wspierającymi AP, mogą przesłać wnioski swoich członków w jednej przesyłce i dołączyć wspólny dowód opłaty.


Komentarz do zasad wydawania licencji sportowych (krajowych i międzynarodowych).

1.  Wydawanie licencji, z powodów organizacyjnych, rozpoczyna się od dnia 1 marca.

2.  Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami lub pismem maszynowym.

3.  Nieprawidłowo wypełniony wniosek (np. z powodu braku kompletu danych, daty, podpisu/-ów), brak podpisu i pieczątki imiennej dyrektora aeroklubu regionalnego/prezesa stowarzyszenia (dot. wnioskodawców zrzeszonych w aeroklubach regionalnych lub stowarzyszeniach modelarskich będących członkami wspierającymi Aeroklubu Polskiego) lub niewłaściwa opłata, spowoduje, że wniosek rozpatrywany będzie dopiero po uzupełnieniu danych.

4.  Wydanie duplikatu licencji AP lub FAI jest możliwe na pisemną prośbę zainteresowanego modelarza, przysłaną na adres Biura Zarządu AP.

5.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) licencja uprawnia do udziału we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Aeroklub Polski. Podkreśla się, że ubezpieczenie OC z nią związane obejmuje wyłącznie działalność sportową podczas oficjalnych zawodów zamieszczonych w kalendarzu imprez Aeroklubu Polskiego, z użyciem modelu latającego spełniającego wymagania przepisów kodeksu sportowego FAI dla danej konkurencji (także tymczasowych). Ubezpieczenie to nie obejmuje uszkodzeń modelu.

 

W sprawach licencji można kontaktować się - wyłącznie pod numerem telefonu/faksu:

(022) 556-73-57
odpowiedzialny za wydawanie licencji - Pan Bogdan Wierzba