powrót do strony modelarskiej

REGULAMIN AEROKLUBU POLSKIEGO w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania
LICENCJI SĘDZIEGO SPORTOWEGO W MODELARSTWIE LOTNICZYM I KOSMICZNYM
zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 19.04.2001 r.

Na podstawie:

 1. Art. 10 oraz 46 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.z dnia 6 marca 1996 r.),
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz.U. z dnia 2 lutego 2001 r.),
 3. Decyzji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 5 kwietnia 1997 r. (GP-PZS-266/59/97) w sprawie uznania Aeroklubu Polskiego za organizację upoważnioną do realizacji zadań polskich związków sportowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w sportach lotniczych,
 4. Zarządzenia Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego (M.P. Nr 13, poz. 109),
 5. Kodeksu Sportowego Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI,
 6. Statutu Aeroklubu Polskiego,

ustala się, co następuje:

§ 1

 1. Przepisy regulaminu stosuje się do osób zamierzających wykonywać funkcję sędziego sportowego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Aeroklub Polski, zwany dalej AP oraz Międzynarodową Federację Lotniczą, zwaną dalej FAI.
 2. Posiadanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania czynności sędziego sportowego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym w zawodach krajowych, stwierdza się przyznaniem odpowiednich uprawnień i Licencji Sędziego Sportowego w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym AP, zwanej dalej licencją, a w zawodach międzynarodowych - odpowiednich uprawnień i Licencji Sędziego Międzynarodowej Federacji Lotniczej, zwanej dalej licencją FAI.

§ 2

 1. Licencję oraz odpowiednie uprawnienia do sędziowania zawodów krajowych przyznaje i pozbawia AP.
 2. Licencję FAI oraz odpowiednie uprawnienia do sędziowania zawodów międzynarodowych przyznaje i pozbawia FAI.

§ 3

 1. Przyznawane są następujące uprawnienia:
  1. sędziego chronometrażysty AP,
  2. sędziego klasy drugiej (II) AP,
  3. sędziego klasy pierwszej (I) AP,
  4. sędziego międzynarodowego FAI.
 2. Uprawnienia sędziego klasy II i I AP oraz międzynarodowego FAI mogą być przyznane w następujących konkurencjach modelarstwa:
  1. F2B - modele akrobacyjne na uwięzi,
  2. F2C - modele wyścigowe na uwięzi,
  3. F2D - modele do walki powietrznej na uwięzi,
  4. F3A i F5A - zdalnie sterowane modele akrobacyjne z napędem spalinowym i elektrycznym,
  5. F3C i F5C - zdalnie sterowane modele śmigłowców z napędem spalinowym i elektrycznym,
  6. F4B i F4C - makiety na uwięzi i zdalnie sterowane,
  7. S7 i S5 - makiety rakiet.

§ 4

 1. Sędzia chronometrażysta ma prawo wykonywania czynności chronometrażysty:
  1. w zawodach krajowych i otwartych międzynarodowych FAI,
  2. przy próbach ustanowienia rekordów Polski i świata,
  3. w mistrzostwach świata i Europy, pod warunkiem znajomości języka angielskiego oraz zaproszenia przez organizatora i uzyskania zgody AP.
 2. Sędzia klasy II ma prawo wykonywania czynności sędziego chronometrażysty oraz:
  1. sędziowania zawodów krajowych, za wyjątkiem mistrzostw Polski - w zakresie przyznanych uprawnień, w konkurencji (konkurencjach) wymienionych w § 3 pkt.2,
  2. pełnienia funkcji głównego sędziego zawodów krajowych, za wyjątkiem mistrzostw Polski.
 3. Sędzia klasy I ma prawo wykonywania czynności sędziego klasy II oraz:
  1. sędziowania mistrzostw Polski - w zakresie przyznanych uprawnień, w konkurencji (konkurencjach) wymienionych w § 3 pkt.2, pod warunkiem, że powołany zostanie do kolegium sędziowskiego ustalanego na dany rok przez Komisję Modelarską AP,
  2. 1. kandydatów do kolegium sędziowskiego zgłaszają aerokluby regionalne, zwane dalej aeroklubami, stowarzyszenia modelarskie, będące członkami wspierającymi AP, zwane dalej stowarzyszeniami modelarskimi lub Dział Szkolenia i Sportu AP, spośród sędziów klasy I, na druku wg. załącznika nr 2, do Biura Zarządu AP - w nieprzekraczalnym terminie do 15 października roku poprzedzającego rok, na który ogłaszany jest skład kolegium sędziowskiego,
  3. 2. skład kolegium ogłaszany jest w biuletynie AP "Sport modelarski" rozsyłanym do aeroklubów, stowarzyszeń modelarskich, zwanych dalej stowarzyszeniami modelarskimi i posiadaczy licencji sportowych modelarza lotniczego i kosmicznego AP,
  4. pełnienia funkcji głównego sędziego mistrzostw Polski oraz pełnienia funkcji głównego sędziego zawodów międzynarodowych FAI rozgrywanych w kraju, pod warunkiem znajomości języka angielskiego,
  5. nadzorowania prób ustanawiania rekordów Polski i świata,
  6. pełnienia funkcji głównego sędziego sekcji modelarstwa lotniczego i kosmicznego w aeroklubie lub stowarzyszeniu modelarskim.
 4. Sędzia międzynarodowy FAI ma prawo wykonywania czynności sędziego klasy I oraz po spełnieniu wymagań § 6 pkt.5 :
  1. pełnienia funkcji członka Jury lub sędziego w otwartych zawodach międzynarodowych FAI - w zakresie przyznanych uprawnień, w konkurencji (konkurencjach) wymienionych w § 3 pkt.2, po zaproszeniu przez organizatora zawodów,
  2. sędziowania mistrzostw świata lub Europy - w zakresie przyznanych uprawnień, w konkurencji (konkurencjach) wymienionych w § 3 pkt.2, po wytypowaniu przez Prezydium Międzynarodowej Komisji Modelarskiej (C.I.A.M.) FAI.

§ 5

 1. Licencja i uprawnienia sędziego AP mogą być przyznane osobie, która:
  1. jest pełnoletnia, z uwzględnieniem pkt. 7,
  2. zna aktualne przepisy Kodeksu Sportowego FAI i Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym AP oraz posiada praktyczne umiejętności sędziowania w zakresie uprawnień, o które się ubiega,
  3. spełni warunki na przyznanie uprawnień, wymienione w punktach 2,3 lub 4,
  4. złoży pisemny wniosek i wniesie opłatę za ich wydanie,
  5. powinna być członkiem zwyczajnym lub wspierającym aeroklubu, stowarzyszenia modelarskiego lub członkiem wspierającym AP.
 2. Warunkiem przyznania uprawnień sędziego chronometrażysty jest:
  1. ukończenie kursu zorganizowanego przez AP lub pełnienie funkcji asystenta chronometrażysty w minimum 5 oficjalnych zawodach,
  2. zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym ze znajomości przepisów, o których mowa w pkt. 1.b, w zakresie chronometrażu,
  3. poświadczenie odbytej praktyki i zdanego egzaminu, o których mowa w pkt.2 a i b - we wniosku o przyznanie uprawnień.
 3. Warunkiem przyznania uprawnień sędziego klasy II jest:
  1. posiadanie uprawnień sędziego chronometrażysty,
  2. pełnienie funkcji sędziego chronometrażysty w minimum 10 oficjalnych zawodach,
  3. ukończenie kursu zorganizowanego przez AP lub pełnienie funkcji asystenta sędziego w minimum 5 oficjalnych zawodach w konkurencji odpowiedniej dla danych uprawnień, o których mowa w § 3 pkt.2,
  4. zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym ze znajomości przepisów, o których mowa w pkt. 1b, w zakresie uprawnień dla danej konkurencji, wymienionych w § 3 pkt.2,
  5. poświadczenie zdanego egzaminu, o którym mowa w pkt. 3d, we wniosku o przyznanie uprawnień oraz stażu sędziowskiego i odbytej praktyki, o których mowa w pkt 3 b i c - w licencji.
 4. Warunkiem przyznania uprawnień sędziego klasy I jest:
  1. posiadanie uprawnień sędziego klasy II,
  2. pełnienie funkcji sędziego w minimum 10 oficjalnych zawodach, w konkurencji odpowiedniej dla danych uprawnień, wymienionych w § 3 pkt.2,
  3. poświadczenie odbytego stażu sędziowskiego, o którym mowa w pkt. 4b, w licencji.
 5. Egzamin, o którym mowa w pkt. 2b i 3d przyjmują komisje powoływane przez aerokluby, stowarzyszenia modelarskie lub Dział Szkolenia i Sportu AP.
 6. Oficjalnymi zawodami, o których mowa w § 4 pkt.2a, 3b, 3c i 4b, są zawody w modelarstwie lotniczym i kosmicznym ogłoszone w kalendarzach sportowych: AP, aeroklubów lub stowarzyszeń modelarskich.
 7. Licencja z uprawnieniami sędziego chronometrażysty może być przyznana osobie niepełnoletniej, pod warunkiem ukończenia 16 lat i przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnego opiekuna na wykonywanie czynności sędziego chronometrażysty.
 8. Licencja jest ważna po podpisaniu jej przez posiadacza.
 9. Licencja przyznawana jest na czas nie oznaczony, z tym że ważność posiadanych uprawnień musi być przedłużana, w licencji, na dany rok - przez aeroklub, stowarzyszenie modelarskie lub Dział Szkolenia i Sportu AP.
  1. jeżeli przerwa w czynnej pracy sędziego była dłuższa niż 4 lata, sędzia musi ponownie zdać egzamin ze znajomości aktualnych przepisów, o których mowa w pkt. 2b lub 3d przed komisją, zgodnie z pkt. 5.

§ 6

 1. Licencja i uprawnienia sędziego FAI mogą być przyznane osobie, która:
  1. posiada bardzo duże umiejętności i doświadczenie w sędziowaniu zawodów modelarskich,
  2. posiada uprawnienia sędziego klasy I,
  3. zna język angielski,
  4. zostanie zgłoszona przez AP na listę sędziów międzynarodowych FAI.
 2. Zgodnie z przepisami FAI, każdy aeroklub narodowy może zgłosić na listę sędziów FAI na dany rok, maksymalnie 5 kandydatów w każdej konkurencji wymienionej w § 3 pkt.2.
 3. Kandydatów AP na listę sędziów FAI na dany rok ustala Komisja Modelarska AP, na wniosek przewodniczącego kolegium sędziowskiego w danej konkurencji.
 4. Lista sędziów FAI jest zatwierdzana przez Międzynarodową Komisję Modelarstwa Lotniczego (C.I.A.M.) FAI, na okres 1 roku, tzn. na okres między posiedzeniami C.I.A.M.
 5. Sędzia FAI ma prawo wykonywać czynności wymienione w § 4 pkt.4, w okresie ważności nadanych uprawnień do sędziowania, zgodnie z pkt. 4.
 6. Osoba, która została zatwierdzona przez C.I.A.M. na listę sędziów międzynarodowych FAI po raz pierwszy, otrzymuje Licencję Sędziego Sportowego FAI oraz może otrzymać odpłatnie odznakę sędziego sportowego FAI.

§ 7

 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie uprawnień sędziego AP przesyła pisemny wniosek oraz oryginał dowodu wniesionej opłaty za ich wydanie, na adres: Aeroklub Polski (sekcja modelarska), 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 55.
 2. Zgodnie z wymaganiami § 5 wniosek musi zawierać:
  1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu,
  2. rodzaj członkostwa w aeroklubie,
  3. posiadane uprawnienia sędziego,
  4. określenie rodzaju uprawnień sędziego, o których przyznanie się ubiega,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie o znajomości przepisów sportowych w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, o których mowa w § 5 pkt 1b,
  7. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w regulaminach sportowych obowiązków sędziego sportowego,
  8. zobowiązanie posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem obowiązków sędziego sportowego,
  9. oświadczenie, że stan zdrowia wnioskodawcy umożliwia wykonywanie funkcji sędziego sportowego,
  10. zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich,
  11. datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
  12. poświadczenie o odbytej praktyce w charakterze asystenta sędziego zawodów, o której mowa w § 5 pkt. 2a i c lub w pkt. 3c i e,
  13. zaświadczenie stwierdzające zdanie egzaminu, o którym mowa w § 5 pkt.2b,c lub w pkt.3d,e,
  14. pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na wykonywanie czynności sędziego chronometrażysty przez osobę niepełnoletnią.
  15. pozytywną opinię sędziego głównego sekcji modelarstwa lotniczego i kosmicznego aeroklubu, stowarzyszenia modelarskiego lub przewodniczącego kolegium sędziowskiego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym AP o kandydacie na sędziego sportowego,
 3. Do wniosku, o którym mowa w pkt.2, należy dołączyć:
  1. licencję sędziego z poświadczeniem odbytego stażu sędziowskiego, o którym mowa w § 5 pkt. 3b i e lub 4b i c,
  2. oryginał dowodu wpłaty za wydanie licencji / uprawnień.
 4. Wzór wniosku na przyznanie licencji podany został w załączniku nr 1.
 5. Opłata za wydanie licencji / uprawnień musi być przekazana na konto Aeroklubu Polskiego w: BPH S.A. ul. Krucza 24/26, 00-950 Warszawa konto: 18 1060 0076 0000 4110 5000 0690 (z dopiskiem na odwrocie: "licencja / uprawnienia sędziego").
 6. Wysokość opłaty za wydanie licencji / uprawnień sędziego ustalona przez Komisję Modelarską AP na dany rok ogłaszana jest w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok wydania licencji, na stronie internetowej AP (www.aeroklubpolski.pl) oraz w biuletynie "Sport modelarski" rozsyłanym do aeroklubów, stowarzyszeń modelarskich oraz posiadaczy krajowych licencji sportowych modelarza lotniczego i kosmicznego AP.
 7. Licencja z uprawnieniami sędziego przesyłana jest na adres domowy osoby ubiegającej się o jej wydanie.
 8. Osoba, której przyznano uprawnienia sędziego chronometrażysty otrzymuje licencję oraz odznakę sędziego sportowego AP.

§ 8

 1. AP może odmówić przyznania licencji sędziego, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 5 i 7, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.
 2. Licencji nie może uzyskać osoba, która pełniąc tę funkcję, została przez AP pozbawiona licencji, z przyczyn określonych w § 9 - w okresie 2 lat od daty wydania tej decyzji.
 3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.

§ 9

 1. AP pozbawia licencji w drodze decyzji administracyjnej, w razie:
  1. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym,
  2. utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego sportowego, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,
  3. ukarania sędziego sportowego karą dyskwalifikacji w najwyższym wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów sportowych.
 2. AP może także pozbawić licencji, w razie:
  1. braku aktualnej polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  2. odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich,
  3. naruszenia innych podstawowych obowiązków sędziego sportowego.
 3. Pozbawienie licencji wymaga uzasadnienia.

§ 10

Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji, dołącza do wniosku wymienionego w § 7, oświadczenie, że nie została pozbawiona licencji z przyczyn, o których mowa w § 9 pkt.1c.

§ 11

Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji, jest Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

§ 12

Biuro Zarządu AP prowadzi ewidencję przyznanych uprawnień i licencji, obejmującą dane i dokumenty, o których mowa w § 7, zestawienie wniesionych opłat za wydanie uprawnień i licencji oraz ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie i o pozbawieniu licencji.

§ 13

 1. Z dniem 31 grudnia 2001 r. tracą ważność dotychczasowe Licencje Sędziego Sportowego Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego Aeroklubu PRL.
 2. Osoba posiadająca dotychczasową licencję Aeroklubu PRL może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej licencji i przyznanie uprawnień sędziego AP, pod warunkiem spełnienia wymogów § 5 i 7. Do wniosku należy dołączyć licencję Aeroklubu PRL, która zostanie zwrócona, dokumentującą wymagany staż pracy sędziego, o którym mowa w § 5 pkt.2a, 3b i c lub 4b.

§ 14

Dotychczasowy "Regulamin wydawania uprawnień sędziego sportowego modelarstwa lotniczego i kosmicznego oraz wydawania licencji uprawniających do pełnienia funkcji sędziego", wprowadzony do stosowania pismem okólnym nr 2/88 z dnia 25 lutego 1988 r. Sekretarza Generalnego Aeroklubu PRL, traci ważność z dniem 31 grudnia 2001 r.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Sekretarz Generalny
Aeroklubu Polskiego


ZGODNIE Z DECYZJĄ KOMISJI MODELARSKIEJ AEROKLUBU POLSKIEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY W 2005 r. ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU, WYDANIE I WYSŁANIE LICENCJI SĘDZIEGO WYNOSI 20 Zł

WNIOSEK O PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ SĘDZIEGO SPORTOWEGO W MODELARSTWIE LOTNICZYM I KOSMICZNYM AEROKLUBU POLSKIEGO (Załącznik 1 strona 1), (Załącznik 1 strona 2)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO W MODELARSTWIE LOTNICZYM I KOSMICZNYM (Załącznik 2)