powrót do strony modelarskiej

REGULAMIN AEROKLUBU POLSKIEGO
W SPRAWIE ZASAD PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA
LICENCJI SPORTOWEJ FAI MODELARZA LOTNICZEGO I KOSMICZNEGO
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
(zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego Uchwałą Nr 315/5/XIV/2001 w dniu 19 kwietnia 2001 r.)

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz.U. z dnia 2 lutego 2001 r.),
2. Decyzji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 5 kwietnia 1997 r. (GP-PZS-266/59/97) w sprawie uznania Aeroklubu Polskiego za organizację upoważnioną do realizacji zadań polskich związków sportowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w sportach lotniczych,
3. Rozdziału 8 działu ogólnego oraz pkt. B.3.2. działu 4B Kodeksu Sportowego Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI,
4. Statutu Aeroklubu Polskiego,


ustala się, co następuje:

§ 1
1. Przepisy regulaminu stosuje się do osób uczestniczących lub zamierzających uczestniczyć w przedsięwzięciach sportowych przeprowadzanych przez Międzynarodową Federację Lotniczą, zwaną dalej FAI.
2. Każdy zawodnik podejmujący próbę ustanowienia rekordu świata lub biorący udział w otwartych zawodach międzynarodowych oraz każdy zawodnik, pomocnik, kierownik i asystent kierownika reprezentacji narodowej biorącej udział w igrzyskach lotniczych, mistrzostwach świata lub Europy w modelarstwie lotniczym i kosmicznym musi posiadać ważną licencję sportową FAI Modelarza Lotniczego i Kosmicznego, zwaną dalej licencją FAI.
3. Prawo przyznawania i pozbawiania licencji FAI mają tylko członkowie FAI, posiadający pełnomocnictwa FAI do reprezentowania sportów lotniczych, w tym modelarstwa lotniczego i kosmicznego, w danym kraju.
4. Licencje FAI przyznaje i pozbawia licencji Aeroklub Polski, zwany dalej AP, członek FAI od 1920 r.

§ 2
1. Licencja FAI może być przyznana zawodnikowi, który:
a. ma ukończone 11 lat,
b. przedstawi pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na przyznanie licencji FAI, w przypadku nieukończenia 18 lat,
c. posiada ważną krajową Licencję Sportową Modelarza Lotniczego i Kosmicznego AP,
d. przynajmniej raz w okresie 2 lat poprzedzających rok wydania licencji FAI został sklasyfikowany w Mistrzostwach Polski w konkurencji mistrzowskiej FAI ("formuła mistrzostw świata"), w kategorii wiekowej seniorów lub juniorów,
e. złoży pisemny wniosek oraz wniesie opłatę za jej wydanie.
2. Licencja FAI może być przyznana osobie nie będącej zawodnikiem, a współuczestniczącej we współzawodnictwie sportowym i zakwalifikowanej przez AP i UFKiS na pomocnika, kierownika lub asystenta kierownika reprezentacji narodowej na igrzyska lotnicze, mistrzostwa świata lub Europy, po spełnieniu wymogów pkt 1a,b,c,e.
3. AP może przyznać licencję FAI osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego, a zamieszkującej w Polsce na stałe lub czasowo, na podstawie oddzielnej indywidualnej decyzji, po spełnieniu przez tę osobę warunków pkt. 8.1.3. rozdziału 8 działu ogólnego Kodeksu Sportowego FAI oraz pkt. 1.
4. Licencję FAI przyznaje się na okres jednego roku kalendarzowego, a numer licencji (POL-...), ten sam jak dla licencji krajowej, na czas nie oznaczony.
5. Licencja FAI jest ważna po podpisaniu jej przez posiadacza, który swym podpisem potwierdza, że zna i rozumie przepisy Kodeksu Sportowego FAI i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 3
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji FAI przesyła wniosek wraz z dowodem opłaty za jej wydanie, na adres:
Aeroklub Polski (sekcja modelarska), 00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 55.
2. Zgodnie z wymogami § 2 pkt. 1. wniosek musi zawierać:
a. imię i nazwisko, datę urodzenia , adres zamieszkania, numer telefonu, obywatelstwo,
b. numer ważnej krajowej Licencji Sportowej Modelarza Lotniczego i Kosmicznego AP,
c. nazwę konkurencji oraz zajęte miejsce w Mistrzostwach Polski, zgodnie z § 2 pkt. 1d,
d. zobowiązanie do uczestnictwa lub współuczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
e. datę i podpis,
f. zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na przyznanie licencji FAI, w przypadku osoby niepełnoletniej.
3. Opłata za wydanie licencji FAI musi być przekazana na konto: BPH S.A. ul. Krucza 24/26, 00-950 Warszawa konto: 18 1060 0076 0000 4110 5000 0690
4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Wysokość opłaty za wydanie licencji FAI ustalona przez Zarząd AP na wniosek Komisji Modelarskiej AP na dany rok, ogłaszana jest w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok wydania licencji FAI na stronie internetowej AP (www.aeroklubpolski.pl) oraz w biuletynie "Sport Modelarski" rozsyłanym do aeroklubów regionalnych, stowarzyszeń modelarskich będących członkami wspierającymi AP oraz posiadaczy ważnych krajowych Licencji Sportowych Modelarza Lotniczego i Kosmicznego AP.
6. Licencje FAI przyznaje AP w drodze decyzji administracyjnej i przesyła je na adres domowy osobom ubiegającym się o jej wydanie.

§ 4
1. Zawodnik posiadający ważną licencję FAI ma prawo do:
a. podejmowania prób ustanawiania rekordów świata,
b. udziału w otwartych zawodach międzynarodowych FAI,
c. udziału w igrzyskach lotniczych, mistrzostwach świata i Europy, po zakwalifikowaniu przez AP i UKFiS,
d. udziału w innych przedsięwzięciach sportowych FAI.
2. Zawodnik, pomocnik, kierownik i asystent kierownika reprezentacji narodowej ma obowiązek przedstawienia ważnej licencji FAI organizatorom przedsięwzięć sportowych wymienionych w pkt 1. i na żądanie organizatora okazać dokument z fotografią i podpisem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

§ 5
1. Zawodnik podejmujący próbę ustanawiania rekordu świata lub biorący udział w zawodach międzynarodowych musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania sportu.
2. Zawodnik podejmujący próbę ustanawiania rekordu świata lub biorący udział w otwartych zawodach międzynarodowych FAI ubezpiecza się we własnym zakresie, lub ubezpiecza go klub sportowy, którego jest członkiem.
3. Zawodnika biorącego udział w igrzyskach lotniczych, mistrzostwach świata i Europy ubezpiecza, na czas trwania tych zawodów AP.

§ 6
1. AP może odmówić przyznania licencji FAI, jeżeli wnioskodawca nie spełni warunków określonych w § 2 i 3, a braki nie zostaną uzupełnione mimo wezwania, w oznaczonym terminie.
2. Licencji FAI nie może otrzymać osoba, która uprawiając modelarstwo została przez właściwy organ AP:
a. ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji,
b. ukarana karą czasowej dyskwalifikacji - w czasie odbywania kary,
c. pozbawiona licencji FAI z przyczyn określonych w § 7 pkt 2 b, c, d - w czasie 2 lat od daty wydania tej decyzji,
3. Odmowa przyznania licencji FAI wymaga uzasadnienia.

§ 7
1. AP może pozbawić zawodnika licencji FAI w razie:
a. odmowy uczestnictwa w reprezentacji kraju,
b. odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
c. odmowy poddania się badaniom lekarskim.
2. AP pozbawia zawodnika licencji FAI w razie:
a. stwierdzenia przez poradnię sportowo-lekarską lub lekarza pierwszego kontaktu niezdolności do uprawiania modelarstwa lotniczego i kosmicznego,
b. rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
c. rażącego naruszenia obowiązków zawodnika,
d. przekroczenia przepisów antydopingowych.
3. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji FAI wymienione w pkt. 1 i 2 stanowią również przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji FAI może być wydana po zakończeniu tego postępowania orzeczeniem ostatecznym.
4. Pozbawienie zawodnika licencji FAI wymaga uzasadnienia.

§ 8
Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji FAI jest Prezes AP.§ 9
Biuro Zarządu AP prowadzi ewidencję przyznanych licencji FAI, która powinna obejmować dane i dokumenty, o których mowa w § 3, zestawienie wniesionych opłat za wydanie licencji FAI oraz oddzielną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie i o pozbawieniu licencji FAI.

§ 10
Dotychczasowy "Regulamin przyznawania licencji oraz zdobywania klas i odznak sportowych w modelarstwie lotniczym i kosmicznym" wprowadzony do stosowania pismem organizacyjnym z dnia 12 grudnia 1995 roku (DS-8-012-8/95) Sekretarza Generalnego AP traci ważność z dniem 31 grudnia 2001 r.

§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.Sekretarz Generalny
Aeroklubu Polskiego