powrót do strony modelarskiej

REGULAMIN AEROKLUBU POLSKIEGO
W SPRAWIE ZASAD PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA
LICENCJI SPORTOWEJ MODELARZA LOTNICZEGO I KOSMICZNEGO AEROKLUBU POLSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2001 r.
(wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Zarząd Aeroklubu Polskiego Uchwałą Nr 94/17/XV/2002 w dniu 15 grudnia 2002 r.)


Na podstawie:

1. Art. 10 oraz 24 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z dnia 6 marca 1996 r.),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz.U. z dnia 2 lutego 2001 r.),
3. Decyzji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 5 kwietnia 1997 r. (GP-PZS-266/59/97) w sprawie uznania Aeroklubu Polskiego za organizację upoważnioną do realizacji zadań polskich związków sportowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w sportach lotniczych,
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu (Dz.U. nr 37, poz. 432),
5. Statutu Aeroklubu Polskiego,
ustala się, co następuje:

§ 1

Przepisy regulaminu stosuje się do osób uprawiających lub zamierzających uprawiać modelarstwo lotnicze i/lub kosmiczne i uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez Aeroklub Polski, zwany dalej AP.

§ 2

1. Posiadanie ważnej Licencji Sportowej Modelarza Lotniczego i Kosmicznego AP, zwanej dalej licencją, stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez AP.
2. Każda osoba podejmująca próbę ustanowienia rekordu Polski, każdy zawodnik oraz pomocnik na linii startu lub holowania biorący udział w zawodach rozgrywanych na terenie kraju z udziałem modeli lotniczych i/lub kosmicznych musi posiadać ważną licencję.
3. Obowiązek posiadania licencji nie dotyczy osób biorących udział w zawodach rekreacyjno-sportowych rozgrywanych w konkurencjach dla młodzików i juniorów młodszych, z wyjątkiem Mistrzostw Polski juniorów młodszych.
4. Osoby niepełnoletnie mogą realizować przedsięwzięcia sportowe, w tym wymienione w pkt. 3 pod nadzorem osoby pełnoletniej.

§ 3

1. Licencje przyznaje i pozbawia licencji, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Aeroklub Polski.
2. Licencja może być przyznana osobie, która:
a. przedłoży potwierdzenie przynależności do aeroklubu regionalnego, stowarzyszenia będącego członkiem wspierającym Aeroklubu Polskiego lub, że jako osoba fizyczna jest członkiem wspierającym Aeroklubu Polskiego - jeżeli osoba ubiegająca się jest stowarzyszona,
b. ma ukończone 9 lat,
c. przedstawi pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na przyznanie licencji, w przypadku nieukończenia 18 lat,
d. zobowiąże się do uczestnictwa lub współuczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
e. zobowiąże się do przestrzegania przepisów Kodeksu Sportowego FAI, Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym oraz innych przepisów ustalonych przez AP,
f. posiada zgodę lekarza pierwszego kontaktu lub poradni sportowo-lekarskiej na uprawianie modelarstwa lotniczego i/lub kosmicznego,
g. złoży pisemny wniosek i wniesie opłatę za jej wydanie.
3. Licencja - numer POL..... przyznawana jest na czas nie oznaczony. Aktualizacja licencji na dany rok dokonywana jest pod warunkiem spełnienia wymagań § 3 i 4.
4. Licencja jest ważna po podpisaniu jej przez posiadacza, który swym podpisem potwierdza, że zna i rozumie przepisy Kodeksu Sportowego FAI oraz ustalonego przez AP Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz udziału we współzawodnictwie sportowym.

§ 4

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie / aktualizację licencji przesyła wniosek wraz z dowodem opłaty za jej wydanie, na adres:
Aeroklub Polski (sekcja modelarska), 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 55.
2. Zgodnie z wymogami § 3 pkt. 2, wniosek musi zawierać:
a. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania i numer telefonu,
b. numer licencji (o ile ją posiadała),
c. zobowiązanie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz przestrzegania przepisów, o których mowa w § 3 pkt. 2c i d,
d. datę i podpis,
e. zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na przyznanie / aktualizację licencji, w przypadku osoby niepełnoletniej.
3. Opłata za wydanie licencji musi być przekazana na konto:
BPH S.A. ul. Krucza 24/26, 00-950 Warszawa konto: 18 1060 0076 0000 4110 5000 0690
4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Aerokluby Regionalne, zwane dalej aeroklubami oraz stowarzyszenia modelarskie będące członkami wspierającymi AP, zwane dalej stowarzyszeniami modelarskimi, mogą przesłać wnioski swoich członków w jednej przesyłce i dołączyć wspólny dowód opłaty.
6. Członkowie aeroklubów i stowarzyszeń modelarskich występujący o przyznanie / aktualizację licencji muszą potwierdzić członkostwo na wniosku (załącznik nr 1).
7. Wysokość opłat za wydanie licencji na dany rok ustala Zarząd AP na wniosek Komisji Modelarskiej AP. Osoby niepełnoletnie oraz członkowie aeroklubów i stowarzyszeń modelarskich korzystają ze zniżki. Wysokość opłat ogłaszana jest w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok wydania licencji na stronie internetowej AP (www.aeroklubpolski.pl) oraz w biuletynie "Sport Modelarski" rozsyłanym do aeroklubów, stowarzyszeń modelarskich oraz posiadaczy ważnych licencji.
8. Licencje przyznaje Aeroklub Polski w drodze decyzji administracyjnej i przesyła je na adres domowy osobom występującym o jej wydanie lub na adres aeroklubu i stowarzyszenia modelarskiego, w wypadku o którym mowa w § 4 pkt. 5.

§ 5

1. Osoba posiadająca ważną licencję ma prawo do:
a. udziału we wszystkich krajowych zawodach sportowych w modelarstwie lotniczym i kosmicznym w charakterze zawodnika lub pomocnika na linii startu lub holowania (przy spełnieniu wymagań odnośnie kategorii wiekowych),
b. podejmowania prób ustanawiania rekordów Polski,
c. zdobywania klas i odznak sportowych.
2. Po spełnieniu wymagań obowiązujących regulaminów lub zarządzeń oraz statutu AP osoba posiadająca ważną licencję ma prawo ubiegania się o:
b. wejście w skład modelarskiej kadry narodowej,
c. wejście w skład reprezentacji narodowej na igrzyska lotnicze, mistrzostwa świata i Europy,
d. przyznanie Licencji Sportowej FAI Modelarza Lotniczego i Kosmicznego,
e. przyznanie uprawnień sędziego i instruktora.
3. Każda osoba deklarująca członkostwo we wniosku o przyznanie licencji, jest członkiem wspierającym AP, po przyjęciu jej przez Zarząd AP.

§ 6

1. Zawodnik i pomocnik zawodnika, o których mowa w § 2 ust. 2, mają obowiązek zdać licencje organizatorom na czas trwania zawodów, tj. od momentu rejestracji do ogłoszenia wyników i na żądanie organizatora okazać podczas rejestracji dokument z fotografią i podpisem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

§ 7

1. Osoba posiadająca ważną licencję musi być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na skutek uprawiania sportu.
2. Posiadacz licencji ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie lub ubezpiecza go klub sportowy, którego jest członkiem.
3. Wszyscy posiadacze licencji są ubezpieczeni w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) na podstawie umowy grupowej zawartej przez Aeroklub Polski z jednym ubezpieczycielem.

§ 8

1. AP może odmówić przyznania licencji, jeśli wnioskodawca nie spełni warunków określonych w § 3 i 4, a braki nie zostaną uzupełnione mimo wezwania, w oznaczonym terminie.
2. Licencji nie może otrzymać osoba, która uprawiając modelarstwo została przez właściwy organ AP:
a. ukarana karą dożywotniej dyskwalifikacji,
b. ukarana karą czasowej dyskwalifikacji - w czasie odbywania kary,
c. pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 9 pkt. 2b, c, d - w czasie 2 lat od daty wydania tej decyzji,
3. Odmowa wydania licencji wymaga uzasadnienia.

§ 9

1. AP może pozbawić zawodnika i pomocnika licencji w razie:
a. odmowy uczestnictwa w reprezentacji kraju,
b. odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
c. odmowy poddania się badaniom lekarskim.
2. AP pozbawia zawodnika i pomocnika licencji w razie:
a. stwierdzenia przez poradnię sportowo-lekarską lub lekarza pierwszego kontaktu niezdolności do uprawiania modelarstwa lotniczego i/lub kosmicznego,
b. rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
c. rażącego naruszania obowiązków zawodnika lub pomocnika,
d. przekroczenia przepisów antydopingowych.
3. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w pkt. 1 i 2 stanowią również przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji może być wydana po zakończeniu tego postępowania orzeczeniem ostatecznym.
4. Pozbawienie posiadacza licencji wymaga uzasadnienia.

§ 10

Organem odwoławczym w sprawach przyznawania / aktualizacji i pozbawiania licencji jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 11

Biuro Zarządu AP prowadzi ewidencję przyznanych / aktualizowanych licencji, która powinna obejmować dane i dokumenty, o których mowa w § 4, zestawienie wniesionych opłat za wydanie licencji oraz oddzielną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania / aktualizacji i o pozbawieniu licencji.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Sekretarz Generalny
Aeroklubu Polskiego