powrót do strony modelarskiej

LICENCJE SPORTOWE

Obowiązek posiadania licencji ma ścisły związek z ponoszeniem odpowiedzialności oraz przestrzeganiem przepisów, w tym bezpieczeństwa przez osoby biorące udział we współzawodnictwie sportowym.

Konieczność posiadania licencji wynika z art. 24 Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 6.03.1996 r. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej opublikowanego w Monitorze Polskim z dnia 27.04.2001 r. (wcześniej Zarządzenie Prezesa UKFiT z dn. 18.02.1997 r.).
Poszczególne związki sportowe przyznają licencje na podstawie własnych szczegółowych regulaminów opracowywanych w oparciu o ww rozporządzenie, uwzględniających możliwości finansowo-administracyjne związku oraz specyfikę dyscypliny sportu, którą się zajmują. Z regulaminami można się zapoznać na stronach internetowych związków sportowych. Licencje wydawane są przeważnie na okres jednego roku, co umożliwia związkom sportowym łączenie ich z ubezpieczeniem, członkostwem, zbieraniem opłat licencyjnych, uaktualnianiem ewidencji zawodników w celach statystycznych i załatwienia ubezpieczenia, itp.

Wysokość opłat licencyjnych jest bardzo zróżnicowana, np. roczna opłata za licencję seniora w kolarstwie wynosi 700 zł, w strzelectwie - 10 % średniego miesięcznego krajowego wynagrodzenia, tenisie - 120 zł i 70 zł za licencję młodzika i juniora, itp.
Zbieranie rocznych opłat przeznaczane jest na sfinansowanie ubezpieczenia, wydawania biuletynów informacyjnych, opłat pocztowo-telekomunikacyjnych, obsługi administracyjnej systemu wydawania licencji oraz inne wydatki ponoszone przez związki sportowe, w tym na tworzenie funduszu na funkcjonowanie i rozwój danej dyscypliny.
Stosowanie wielofunkcyjnego systemu wydawania licencji jest najwygodniejsze dla ich posiadaczy oraz najbardziej efektywne, również od strony administracyjnej.

Licencje modelarskie wydawane są w oparciu o "Regulamin Aeroklubu Polskiego w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania licencji sportowej modelarza lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego" wprowadzony przez Zarząd AP. Regulamin został opracowany w oparciu o wymienione wyżej przepisy krajowe oraz przepisy ogólne Kodeksu Sportowego FAI. Pełny tekst regulaminu zamieszczony jest na końcu biuletynu.
Przyjęty w regulaminie system wydawania krajowych licencji modelarskich wzorowany jest na nowoczesnym systemie stosowanym przez Aerokluby Narodowe lub Narodowe Związki Modelarskie państw zachodnich, w tym Unii Europejskiej.

Przyjęty w regulaminie system wydawania licencji modelarskich obejmuje niżej podany pakiet uprawnień (świadczeń):
* Prawo uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Aeroklub Polski, a jednocześnie obowiązek przestrzegania przez jej posiadacza przepisów, w tym bezpieczeństwa, co jest niezwykle ważne dla zachowania porządku prawnego, w tym odpowiedzialności za wszelkie wykroczenia i łamanie przepisów oraz ewentualne wyrządzone przez model szkody. Należy nadmienić, że sporty lotnicze, w tym modelarstwo lotnicze i kosmiczne zgodnie z art. 53. Ustawy o Kulturze Fizycznej zaliczane jest do tzw. sportów niebezpiecznych. Odpowiedzialność ta wynika z podpisania się na licencji przez jej posiadacza pod formułą: "licencja jest ważna, jeżeli jest podpisana przez jej posiadacza, który swym podpisem potwierdza, że zna i rozumie przepisy Kodeksu Sportowego FAI, Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym oraz regulaminu w sprawie licencji sportowej modelarza lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz udziału we współzawodnictwie sportowym". Numer licencji (POL.....) przyznawany jest na czas nieokreślony, co ma istotne znaczenie przy identyfikacji właściciela modelu, zwłaszcza gdy model wyrządził szkodę.
* Ubezpieczenie OC na kwotę do 10.000 zł (w 2002 r.). Konieczność posiadania ubezpieczenia przez każdego posiadacza licencji wynika z art. 52 Ustawy o Kulturze Fizycznej i jest niezwykle istotna ze względu na fakt, że treningi i zawody modelarskie odbywają się bardzo często poza terenem lotnisk aeroklubów regionalnych.
* Prenumeratę biuletynów "Sport modelarski", wysyłanych na adres posiadacza licencji, co umożliwia sprawny obieg informacji, zwłaszcza w przypadku osób nie będących członkami aeroklubów czy klubów modelarskich.
Należy nadmienić, że przyznawanie licencji nie jest uzależnione od członkostwa w klubie, co ma znaczenie dla osób, które chcą uprawiać modelarstwo, a z przyczyn obiektywnych nie mogą lub nie chcą należeć do klubu np. ze względu na dużą odległość klubu od miejsca zamieszkania. Biuletyny rozsyłane są także do wszystkich aeroklubów regionalnych, klubów modelarskich, wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli, a także instytucji wspierających finansowo modelarstwo. Poza funkcją informacyjną, biuletyny spełniają też funkcję promocyjną. Trzeba podkreślić, że obieg informacji w środowisku modelarskim poprzez biuletyny ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania modelarstwa, zwłaszcza, że zdecydowana większość aeroklubów regionalnych nie zatrudnia aktualnie kierowników sekcji modelarskich.

W porównaniu z innymi dyscyplinami sportu lub Aeroklubami Narodowymi czy Narodowymi Związkami Modelarskimi pobierane opłaty licencyjne są bardzo niskie i wynoszą w 2003 r.: 60 zł od seniora, który jest członkiem aeroklubu regionalnego lub stowarzyszenia modelarskiego będącego członkiem wspierającym Aeroklubu Polskiego i 80 zł od seniora nie będącego członkiem; 30 zł od juniora (przy wpłacie po terminie 28 lutego o 20 zł więcej).
Od zawodników młodzików biorących udział w zawodach rekreacyjno-sportowych nie wymaga się posiadania licencji. Zgodnie z regulaminem przyznawania licencji wysokości opłat licencyjnych na dany rok ustala Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego, a zatwierdza Zarząd AP.
Opłaty licencyjne wpływające na wydzielone konto modelarskie AP wystarczają na razie tylko na częściowe sfinansowanie ww świadczeń dla posiadaczy licencji. W 2002 roku wpływy z tytułu wydania 850 licencji krajowych, w tym 441 dla juniorów i 409 dla seniorów oraz 202 licencji FAI wynosiły 35.760 zł. Wpływy i wydatki są ewidencjonowane przez księgowość Aeroklubu Polskiego, a nadzór merytoryczny nad wydatkami sprawuje Komisja Modelarska AP.

Wprowadzony przez Aeroklub Polski system wydawania licencji w przyszłości może przynosić środowisku modelarskiemu większe wpływy, które mogą być przeznaczany także na inne niż dotychczas cele, np. wspomaganie sprzętowe młodych utalentowanych zawodników, dofinansowanie organizacji imprez modelarskich czy udziału reprezentacji w mistrzostwach świata i Europy.

Przy wzroście dochodów ludności, zwiększy się fundusz swobodnych decyzji konsumenckich, a więc realne możliwości rozwijania zainteresowań, uprawiania hobby, sportu, w tym modelarstwa, a co za tym idzie przybędzie licencjonowanych modelarzy tworzących modelarski fundusz.
Przykładem może być budżet modelarski USA (Amerykański Związek Modelarski wydaje rocznie około 170 000 licencji pobierając opłatę w wysokości 68 USD) lub też brytyjski (około 40000 licencji rocznie x 50 funtów).

Oczywiście są to przykłady poglądowe (istnieje konieczność obserwacji i wyciągania wniosków z różnych wskaźników takich jak: liczba ludności, dochód narodowy, płace realne, stopa bezrobocia, struktura konsumpcji itp.), ale prawidłowość jest wciąż taka sama: wzrost dochodu = wzrost wydatków na realizację własnych zainteresowań. Choć nam Polakom daleko jeszcze do szczytu piramidy potrzeb wg Maslova (tj. potrzeby samorealizacji) uważam, że należy patrzeć perspektywicznie. Przy dalszym ograniczaniu lub odcięciu dotacji i przy przeniesieniu kosztów uprawiania sportu na społeczeństwo (a taka jest polityka państwa), dzięki wdrożonym systemom istnieje szansa, że nie dojdzie (mam nadzieję) w najbliższych
latach do załamania organizacyjnego modelarstwa w Polsce. (PW)