www.aeroklubpolski.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Aeroklub Polski
ul. Krakowskie Przedmieście 55
00-071 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę 30 spadochronów zapasowych do spadochronów szkolnych"

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie zamawiającego przy ul. Krakowskie Przedmieście 55 (sekretariat Prezesa), 2 piętro, pok; 25 w godz. 900 - 1500.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wadium przetargowe nie jest wymagane.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium:

- Cena brutto za realizację zamówienia - 100 %

Termin realizacji zamówienia - do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć sekretariacie Prezesa Aeroklubu Polskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 55 pok. 25 (2 piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 17 listopada 2005r. o godz. 0930.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 17 listopada 2005r. o godz. 1000 w pok. 25, piętro 2.

Termin związania ofertą - 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 tej ustawy oraz:

- w ramach prowadzonej działalności wykonawca zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od upływu terminu składania ofert) minimum 3 dostawy spadochronów głównych lub spadochronów zapasowych. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów zawartych w złożonej ofercie.

CPV - 172230000-1.